Faculty of Law - Master's degree

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 47
 • ItemOpen Access
  Kurumsal yönetim bakımından anonim şirket alacaklısının menfaat sahipleri içindeki yeri ve korunması
  (Bilkent University, 2023-12) Baysal, Deniz Mümin
  Kurumsal yönetim anlayışında menfaat sahipleri teorisinin yaygınlaşmasıyla beraber, şirketin yalnızca pay sahiplerinden oluşmadığı, birçok menfaat sahibinin şirket faaliyetlerinde dikkate alınması gerektiği düşüncesi yaygınlaşmıştır. Şirket alacaklılarının menfaat sahipleri içindeki önemi ise oldukça farklıdır. Zira, şirket alacaklıları kimi zaman şirket yönetiminde pay sahiplerinden daha fazla söz hakkı sahibi olabilmektedir. Borçlanmaya dayalı finansmanın gelişimiyle beraber, şirketin finansal rizikosu alacaklılar için artmış ve şirket alacaklılarının daha fazla korunma gereksinimi ortaya çıkmıştır. Anonim şirket alacaklılarının, kurumsal yönetim bakış açısından korunmasında, menfaat çatışmalarının yoğun olduğu dönem ve yapılara odaklanılmaktadır. Bu kapsamda hem önleyici hem de onarıcı mekanizmalar ile anonim şirket alacaklılarının menfaatlerini güvence altına almaya yönelik çözüm önerileri getirilmektedir.
 • ItemOpen Access
  Material object of crime
  (Bilkent University, 2023-09) Orhan, Uğur
  “Material object of crime”, the person (i.e., real person) or thing on which the criminal action is performed on, has a great importance in terms of general and special provisions of criminal law. Material object of crime is taken into consideration in terms of reasons that serve to distinguish similar offences from each other, aggravate or mitigate the punishment, and to determine cases of impossible crime or attempt. It can also be used as an ancillary criterion for the classification of crimes in the penal code. For this reason, material object of crime must be identified fully and accurately. When identifying the material object of crime, it is necessary to examine the norm that constitutes the crime, and the person or thing on which the criminal action has been performed must be the specific person or thing stipulated in this norm. Material object of some crimes is qualified, and must be of a certain legal or de facto nature. When the concept of the material object of crime is handled with a naturalistic point of view, material object must be something corporeal and existing in nature. Intangible things such as legal entities, or groups of persons, cannot be the material object of crime. In addition to this, not every crime has a material object, while some crimes may have more than one material object. Since material object of crime helps to distinguish the similar crimes from each other, it has a distinctive function in this respect. The concept of material object of crime should not be confused with similar concepts, especially criminal action, or the victim of crime. As a matter of fact, although material object of crime and the victim of crime may coincide in some instances, these are different concepts altogether.
 • ItemOpen Access
  Sözleşmesel taleplerin uluslararası yatırım anlaşmaları çerçevesinde yatırım tahkimi önüne getirilmesi
  (Bilkent University, 2023-08) Yavrucu, Mehmet Emin
  Yabancı yatırımcı ile yatırımın gerçekleştirildiği ev sahibi devlet arasında akdedilen, yatırımcının kazanç elde etmek için yatırımın gerçekleştirileceği devlette para veya sermaye transferi taahhüdünde bulunmasını konu eden yabancı yatırım sözleşmeleri, günümüz uluslararası yatırım sisteminin önemli bir parçası haline gelmiştir. Bu sözleşmeler, petrol, doğal gaz, değerli madenler gibi belirli bir doğal kaynağın aranması veya çıkarılmasının yanı sıra havaalanı, köprü, otoyol, enerji santralleri gibi yapı ve tesislerin inşa edilmesini ya da işletilmesini de konu edinebilmektedir. Ev sahibi devlet ile yabancı yatırımcılar arasında imzalanan bu sözleşmeler, günümüz uluslararası yatırım uyuşmazlıklarının önemli bir kısmının dayanağını oluşturmaktadır. Kural olarak, bu sözleşmelerin ev sahibi devletler tarafından ihlal edilmesi, başlı başına iki veya çok taraflı yatırım antlaşmalarında öngörülen yatırımın korunmasına yönelik rejimlerinin uygulanmasına sebebiyet vermese de bazı istisnai hallerde uluslararası hukuk meselesi haline gelebilmektedir. Bu çalışmada ilk olarak yabancı yatırım sözleşmelerinin uluslararası yatırım antlaşmaları ve hakem kararları çerçevesindeki genel esasları incelenecek, ardından sözleşmelerden doğan taleplerin yatırım tahkimi önünde dermeyan edilmesine yönelik istisnai durumlardan şemsiye hükümler üzerinde durulacaktır.
 • ItemOpen Access
  Banka teminat mektuplarında URDG 758’in uygulanması
  (Bilkent University, 2023-08) Çalıkkocaoğlu, Ali Can
  Banka teminat mektupları, milletlerarası ticari ilişkilerde tarafların güvence ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla yoğun olarak kullanılmaktadır. Milletlerarası ticari hayatı kolaylaştırma gayesinde olan MTO, talep garantilerine uygulanmak üzere hazırladığı birörnek kurallardan oluşan URDG 758’i yayınlamıştır. Milletlerarası nitelik taşıyan banka teminat mektuplarında URDG 758’in uygulanması, farklı ihtimallerde gündeme gelebilmektedir. URDG 758’in hukuki niteliğinin belirlenmesi, bu kuralların, devlet mahkemelerinde ve milletlerarası ticari tahkimde hangi ihtimallerde uygulanabileceğinin tespiti açısından özel önem arz etmektedir. URDG 758’de, bu kuralların, taraflarca atıf yapılmak suretiyle sözleşme hükmü haline getirilmeleri durumunda bağlayıcılık kazanacağı kabul edilmiştir. Bununla birlikte, taraflarca atıf yapılmayan hallerde, bu kuralların uygulama alanı bulmalarının mümkün olup olmadığı da incelenmesi gereken bir konudur. Bu çalışmada, banka teminat mektuplarından doğan uyuşmazlıklarda, URDG 758’in uygulama alanı bulabileceği ihtimaller inceleme konusu yapılmıştır.
 • ItemOpen Access
  Ticaret şirketlerinde kripto para/varlıkların sermaye olarak konulması
  (Bilkent University, 2023-08) Elmas, Gülsu
  İnternet çağının gelişmesi ve yaygınlaşmasının bir sonucu olarak ticaretin de internet ortamına taşınması ile başlayan e-ticaret sürecinin doğal bir parçası olarak hayatımıza giren dijital para, kriptoloji biliminin teknikleri kullanılmak suretiyle kripto para/varlığa evrilmiştir. Tanımı ve hukuki niteliği konusunda evrensel bir görüş birliği bulunmamakla birlikte tartışmasız olan tek şey kripto para/varlıkların “bir malvarlığı” unsuru olduklarıdır. Bir malvarlığı unsuru olan kripto para/varlıkların, ticaret şirketlerine sermaye olarak getirilmesinin mümkün olup olmadığı sorusuna cevap bulmak amacıyla kaleme alınan bu çalışmada, öncelikle ticaret şirketlerine sermaye olarak getirilebilecek unsurlar üzerinde durulmuş, daha sonra paranın tanımı, işlevleri ve türleri incelendikten sonra dijital paranın bir alt türü olarak kabul edilen kripto para/varlığın ortaya çıkışı, diğer para türlerinden farkı, türleri ve örneklerine ilişkin ayrıntılı açıklamaların ardından, kripto para/varlıkların, nakdi veya aynı sermaye olarak ticaret şirketlerine getirilmesinin mümkün olup olmadığı, nakdi veya ayni sermaye yeterliliğine sahip olan unsurlar ile karşılaştırma yapılmak suretiyle ortaya konulmuştur.
 • ItemOpen Access
  Protection of the global climate regime as an obligation erga omnes
  (Bilkent University, 2023-07) Kabakcı, Eylül
  Global climate change, in addition to the devastation generated by the increasing frequency of extreme weather events and rising sea-levels, has been adversely affecting the access to freshwater resources, food production and security, as well as biodiversity and human health. United Nations has recognized this environmental phenomenon as a common concern of humankind, which is a part of the global commons law. One legal implication attached to such recognition is that the general obligation of States to protect the climate regime might acquire an erga omnes character. However, it is not entirely clear what obligations erga omnes entail and how they are identified in international law. In this context this thesis will examine the identification methods proposed in international law and further explore the possibility of the adoption of an alternative approach to establish a basis for the protection of global climate regime to be recognized as an obligation erga omnes.
 • ItemOpen Access
  İdarenin kamu hizmeti ve kolluk faaliyeti kapsamında veri işlemesi
  (Bilkent University, 2023-08) Karaalp, Oktay
  Dijitalleşme ve modern teknolojilerle beraber veri işleme uygulamaları da gelişmiş ve veriden sağlanan fayda inanılmaz bir boyuta ulaşmıştır. Bu dijital dünyada faaliyetlerini yerine getirirken veri işleme teknolojilerinden yararlanılması sadece özel sektör için değil, idare için de bir zorunluluk haline gelmiştir. Ancak veri işleme faaliyeti kamu hizmeti ve kamu düzeninin sağlanması açısından önemli bir yere sahip olsa da veri işleme faaliyetlerinin kişi hak ve özgürlüklerini ihlal etme tehlikesi bulunmaktadır. Her ne kadar veri işlenmesi ve bundan dolayı ortaya çıkabilecek problemler özel hukuk boyutuyla geniş çalışma alanı bulsa da kanımızca bu konu idare hukuku perspektifinden, özel hukuka kıyasla, yeterince incelenmemektedir. Bu bağlamda, tezde idarenin kamu hizmeti ve kolluk kapsamında gerçekleştirdiği veri işleme faaliyetleri ile bu faaliyetlerden dolayı ortaya çıkabilecek problemler incelenecektir.
 • ItemOpen Access
  Yatırım yoluyla vatandaşlık kazanılması: problemler ve çözüm önerileri
  (Bilkent University, 2023-07) Toksoy, Gökçen Elif
  Devletler ekonomik olarak güçlü olabilmek ve finansal faaliyetlerini arttırmak amacıyla yabancılara yatırım yapmaları suretiyle vatandaşlık ve ikamet gibi teşvikler sunmaktadır. Yatırım yoluyla vatandaşlık kazanılması 1980’li yıllardan itibaren devlet politikalarında yer etmeye başlamıştır. Türkiye 2016 yılında gerçekleşen Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te yapılan değişiklikle sonradan ve yetkili makam kararıyla istisnai yoldan kazanılan ‘yatırım yoluyla vatandaşlık’ kavramıyla tanışmıştır. Yatırım yoluyla vatandaşlığın kazanılması ve kaybedilmesi, vatandaşlık hukuku gibi devletlerin mahfuz yetkisine tabi hassas bir alanın içerisinde yer alması sebebiyle ulusal ve uluslararası boyutta birçok farklı tartışmaya; kısmen yeni bir alan olması sebebiyle de çeşitli problemlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Çalışmamız kapsamında Türk hukukunda yatırım yoluyla vatandaşlık kazanılmasının şartları incelenecek, diğer ülkelerde düzenlenen yatırım programları ile Türk hukukundaki düzenlemeler karşılaştırılarak tespit edilen eksiklere ve problemlere dair çözüm önerileri sunulacaktır.
 • ItemOpen Access
  Comparative constitutional happiness in the light of the jurisprudence of the Turkish Constitutional Court
  (Bilkent University, 2023-07) Berksun, Sami Uğur
  The concept of happiness has been included in various constitutions in force today, as in the historical process. In this thesis, the notion of happiness is examined from the perspective of comparative constitutional law in accordance with the jurisprudence of the Turkish Constitutional Court. First, it shall be embarked on an inquiry concerning the term happiness in constitutional law, its development, and the process by which it spread in constitutional literature. In the light of recent advancements on the subject, comparative happiness performances of the countries are then reviewed considering happiness clauses in their constitutions with reference to the World Happiness Reports. Afterward, functions attained by the concept in current constitutions in force are reflected with examples. In the last part of the thesis, the concept of happiness in Turkish constitutional law is elaborated around the relevant jurisprudence developed by the Turkish Constitutional Court. The Court takes happiness as an output of the social state governed by the rule of law. Fundamentally, the scientific legitimacy of the elements included in this jurisprudence has been brought up for discussion given the empirical data and doctrinal views collected from countries with happiness clauses in their constitutions. This thesis aims to clarify the normative framework of the happiness clauses in constitutions based on examples in comparative law and to present factors, which are likely to affect the constitutional happiness of the countries around the jurisprudence of the Turkish Constitutional Court and crosscheck them with reference to social, economic, and legal indicators.
 • ItemOpen Access
  Hacizde istihkak davasında karineler
  (Bilkent University, 2023-07) Gökçek, Zeynep Begüm
  Haciz, kural olarak, başka bir kişinin değil, borçlunun malvarlığı üzerinde gerçekleştirilir. Hukuken kural bu olsa da, bazı durumlarda üçüncü kişinin malları haczedilmiş olabilir. Hukuka aykırı şekilde malları haczedilen üçüncü kişinin, haklarının korunması için başvurulan mekanizma ise İcra ve İflas Kanunu’nun m. 96-99 hükümleri arasında düzenlenen istihkak iddiası ve istihkak prosedürüdür. Kanun koyucu, istihkak davalarında bazı özel ispat yükü kuralları ve karineler düzenlemektedir. Tezimizin kapsamı bakımından, istihkak davaları özellikle ispat yükü ve karineler açısından incelenmekte olup; bu kavramlara ilişkin genel bilgilere de yer verilmektedir. İstihkak davalarına ilişkin olarak özel ispat yükü kuralları düzenleme amacı, borçlu ve üçüncü kişi arasındaki ilişkiye yabancı olan alacaklının ispat güçlükleriyle karşılaşmasının olası olması ve bu gerekçeyle korunması gerekmesidir. Bu amaca hizmet eden en önemli araç, İcra ve İflas Kanunu m. 97/a hükmünde istihkak davasına ilişkin karineler düzenlemesidir. Tezimizde; istihkak davasının genel özellikleri, ispat yükü ve karine kavramı ve hacizde istihkak davasında düzenlenmiş olan karineler ayrıntılı olarak incelenmiştir.
 • ItemOpen Access
  Türk borçlar hukukunda irade sakatlıkları nedeniyle iptal hakkı ve sonuçları
  (Bilkent University, 2023-07) Can, Güzide İrem
  Günlük hayatın neredeyse her alanında çevredeki insanlarla hukuki ilişkiler içerisine girilmektedir. Hukuki ilişkiler, genellikle “sözleşmeler” şeklinde kendini göstermektedir. Hukuk düzeni, kişilere kanun tarafından belirlenen sınırlar dâhilinde hukuki ilişkilerini diledikleri gibi düzenleme özgürlüğü tanımaktadır. Sözleşmeler, tarafların sağlıklı iradesi ve bağlayıcı beyanlarıyla akdedilmelidir. Ancak belli durumlarda tarafların iradesi, “irade sakatlığı” hâllerinden yanılma (hata), aldatma (hile) veya korkutma (ikrah) nedeniyle sakatlığa uğrayabilmektedir. Bu gibi durumlarda, taraflar iradelerine aykırı olarak ortaya çıkan sonuçları ortadan kaldırmak için iptal hakkına ihtiyaç duymaktadır. Çalışmamızda irade sakatlıkları nedeniyle iptal hakkı ve sonuçları incelenecektir.
 • ItemOpen Access
  Karşılaştırmalı örnekler ve Türk anayasa hukuku doktrininden görüşler ışığında T.C. Anayasa Mahkemesi’nin üye kompozisyonu
  (Bilkent University, 2023-07) Özyurt, Barkın
  Anayasa mahkemeleri, dünyada hukuk ve siyaset camiasında oldukça sık gündeme gelmekte ve tartışılmaktadır. Bu Mahkemelerin esas varoluşu, üyeleri ile bunların görüşleri ve kararları ile mündemiçtir. Tıpkı diğer Anayasa mahkemeleri gibi Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi de, Türkiye’deki hukuk ve siyaset camiasında oldukça gündeme gelen ve çok çeşitli akademik çalışmalarda ele alınan etkili bir Anayasal organdır. Hazırlanmış olan bu tez, genellikle her anayasa değişikliği tartışmalarında gündeme gelen, Anayasa Mahkemesi’nin üye kompozisyonuna hasredilmiştir. Tezin amacı, hem karşılaştırmalı hukuktan örnekler hem de Türkiye’deki anayasa değişikliği önerileri ile Türk anayasa hukuku doktrininden yararlanarak Anayasa Mahkemesi’nin üye kompozisyonunu çeşitli kurum ve organların kontenjanları bağlamında ele almak ve nihayetinde bir kompozisyon önerisi getirmektir. Bu kapsamda ilk bölümde, anayasa yargısının doğuşu, türleri, anayasa yargısı organları üyelerinin belirlenme yöntemleri ve karşılaştırmalı hukuktan örnekler ele alınacaktır. Karşılaştırmalı hukuktan başlıca örnekler bağlamında Avrupa modeli anayasa yargısı organlarının kompozisyonları İkinci bölümde, Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’nin tarihi, kuruluşundan günümüze üye kompozisyonu, buna yönelik başlıca kurumsal öneriler ve Türk anayasa hukuku doktrinindeki başlıca görüşler ele alınacaktır. Son olarak sonuç bölümünde, incelenen hususların genel değerlendirmesi ve ortaya konulan gerekçeli kompozisyon önerisiyle çalışma nihayete erdirilecektir.
 • ItemOpen Access
  Hacizde sıra cetveline karşı başvurulabilecek yollar
  (Bilkent University, 2023-07) Ömeroğlu, Zeynep
  Hacizde sıra cetveli, İcra ve İflas Kanunu’nun 140-142. maddelerinde düzenlenmektedir. Uygulamada oldukça önemli bir yere sahip olan sıra cetveli, satıştan elde edilen tutar tüm alacaklıların alacağını karşılamaya yetmediğinde düzenlenir. Her ne kadar hacizde sıra cetveliyle ilgili maddeler, ilk etapta oldukça anlaşılır gözükse de birçok Yargıtay kararına konu olmuştur. Tezin çalışma alanı, hacizde sıra cetveline karşı başvurulabilecek iki yoldur. Bunlar, İcra ve İflas Kanunu’nun 142. maddesinde düzenlenen sıra cetveline karşı şikâyet ve sıra cetveline itiraz davasıdır. Tezin amacı ise, her iki başvuru yolunun özellikleri ve farkları ortaya konularak uygulama için çözüm önerilerinin sunulmasıdır. Tezin ilk bölümünde sıra cetveli kavramı ortaya konulduktan sonra, ikinci bölümde sıra cetveline karşı şikâyet işlenmiştir. Üçüncü ve son bölümde ise sıra cetveline itiraz davası açıklanarak sonuç kısmında çözüm önerilerine yer verilmiştir.
 • ItemOpen Access
  Özel hukuk ilişkisi bağlamında çalışan buluşlarından doğan hakkın patent ve ticari sırra ilişkin hükümler çerçevesinde korunması
  (Bilkent University, 2023-06) Özbek, Fatma Betül
  Çalışan buluşlarına ilişkin düzenlemelerde işverene kanunen tanınan hak talebi imkanı, çalışanın kişiliği ve malvarlığında doğan hizmet buluşundan doğan hakları devralması ile sonuçlanır. Hakların işveren tarafından devralınması, işverenin çalışana makul bedel ödeme ve buluşu patent başvurusu aracılığıyla koruma yükümlülüğünü doğurur. Çalışan buluşu, işverenin yapacağı seçime göre patent veya kanunda yer alan şartların oluşması durumunda ticari sırra ilişkin hükümler kapsamında korunabilir. Çalışan buluşları düzenlemelerinde patent koruması kural, ticari sır koruması ise istisnai olarak düzenlenmiştir. Bu durum, mevzuatta dolaylı hükümlerle ve sınırlı olarak düzenlenen, çalışan buluşları bağlamında ticari sır korumasının koşulları ile hüküm ve sonuçlarının ortaya konmasını gerekli kılmaktadır. Bu çalışmada, işverenin buluştan doğan hakları devralması ile ortaya çıkan asli yükümlülükleri çerçevesinde buluşunun kural olarak patent veya istisnai olarak ticari sır korumasına konu edilmesinin işveren ve çalışan bakımından hüküm ve sonuçları incelenmiştir.
 • ItemOpen Access
  İş uyuşmazlıklarında Türkiye’de ve farklı hukuk düzenlerinde arabuluculuk
  (Bilkent University, 2023-06) Tunca, Murat Aybars
  Arabuluculuk, ekonomik ve sosyal önemi bakımından korunması gereken iş ilişkileri bakımından ortaya çıkan uyuşmazlıklarda sağladığı hızlı, ucuz ve yargılamanın söz konusu olduğu uyuşmazlık çözümlerine göre taraf ilişkilerini daha çok koruyan etkisi ile hukuk düzenleri için ciddi bir önem teşkil etmektedir. Türkiye’de ve farklı hukuk düzenlerinde iş uyuşmazlıkları için arabuluculuğa ilişkin düzenlemeler, iş hukukunun özgün yapısına uygunluk konusunda farklı yaklaşımlara sahiptir. Tezin çalışma alanı, Türkiye’de ve farklı hukuk düzenlerindeki örneklerde bireysel iş uyuşmazlıkları için yapılan arabuluculuk düzenlemelerinin iş hukukunun özgün yapısını nasıl gözettiğini incelemektir. Tezin amacı ise ülke profillerini karşılaştırarak Türkiye’nin hukuk düzenine ve sosyal gerçeklerine uygun bir model önerisi sunmaktır. Tezde ilk olarak alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini ve Türkiye’deki durumu inceleyeceğiz. Ardından farklı hukuk düzenlerinden örnek ülkelerdeki durumlar incelenecektir. Son kısımda ise farklı hukuk düzenlerinden çıkarımlarımız ışığında bireysel iş uyuşmazlıkları için arabuluculuk modeli önerimizi paylaşacağız.
 • ItemOpen Access
  Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması suçu
  (Bilkent University, 2023-04) Özen, Okan
  Bu tez çalışmasının konusunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 239. maddesinde yer alan, “ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması suçu” oluşturmaktadır. Tezin amacı, sır kavramının açıklanması, hangi tür bilgilerin sır niteliğinde olduğunun saptanması, çalışmanın konusunu oluşturan suçun yapısının ve unsurlarının incelenmesidir. Bu doğrultuda, tezin ilk bölümünde sır kavramı incelenecek, TCK m. 239’da değinilen ticari sır, bankacılık sırrı, müşteri sırrı, fenni keşif, buluş ve sınai uygulama bilgisi kavramları irdelenecektir. Tezin ikinci bölümündeyse suçun hukuki konusu, maddi konusu, maddi ve manevi unsuru, hukuka uygunluk sebepleri ve suçun özel görünüş biçimleri incelenecektir. Bu inceleme sırasında, uygulamada sorun veya karışıklığa yol açabilecek hususlara dikkat çekilmesi ve bu sorunların aşılmasına yönelik yorum ve önerilerde bulunulması da amaçlanmıştır.
 • ItemOpen Access
  Şirketler hukuku düzenlemeleri çerçevesinde yapısal değişikliklerde rekabet yasağı
  (Bilkent University, 2022-12) Akıncı, Dilara
  Temelini Anayasa’nın 167.maddesinden alan rekabet yasağı kurumu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerine de konu olmuş ve böylelikle şirketler hukukunda yerini almıştır. Şirket menfaatinin ve dolayısıyla şirket ile hukuki ilişki içerisinde bulunan diğer menfaat sahiplerinin korunmasına hizmet eden rekabet yasağı düzenlemeleri ile kanun koyucu, yönetici veya ortakların şirketi zarara uğratacak iş ve işlemlerden kaçınmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda çalışmamızda ilk olarak rekabet yasağının getiriliş amacı (ratio legis) ve diğer kavramlar ile olan farkları ortaya konmuş daha sonra TTK’daki düzenlemeler şirket türleri bakımından ayrı şekilde incelenmiştir. Her ne kadar yasağın uygulanışı bakımından her şirket türüne ilişkin farklılıklar bulunsa da rekabet yasağına ilişkin düzenlemelerin belirli ilkeler üzerine temellendirildiği görülmektedir. Buna göre rekabet yasağı, emredici nitelikte olmadığından, yasağın kaldırılmasına veya kapsamının değiştirilmesine imkân tanınmıştır. Yine yasağın taraflar arasında akdedilecek bir sözleşme ile düzenlenmesi mümkündür. Ancak yasağın dar yorumlanması esas olduğundan, anayasa madde 48’de düzenlenen çalışma ve sözleşme yapma özgürlüğünün gereğinden fazla sınırlandırılmasını hukuk düzeni himaye etmemektedir. Aynı şekilde sözleşme yoluyla düzenlenen yasaklar sözleşme özgürlüğü sınırlarına tâbidir. Her ne kadar yasak asıl olarak şirketlerin gündelik işlemlerini yürütmesini güvence altına alıyorsa da yapısal değişiklik işlemlerinde de varlığını sürdürmektedir. Bu kapsamda çalışmamızda yapısal değişiklik süreçlerinde yasağın kapsamının ne şekilde değişeceği çeşitli ihtimaller dahilinde ortaya konmaktadır. Nihayetinde yapısal değişiklik süreçlerinde de şirketlerin menfaatinin korunması önem arz ettiğinden, rekabet yasağının bu süreçte şirket menfaatine olan etkisi, birleşme devralma, bölünme ve tür değiştirme işlemleri bağlamında incelenmiştir.
 • ItemOpen Access
  Digital constitutionalism in Türkiye: an analysis for the digital age
  (Bilkent University, 2022-12) Tokyay, Şayen
  This thesis explores the fascinating concept of digital constitutionalism and its reflection on Türkiye’s current legal system. Digital constitutionalism emerged as a constitutional understanding to ensure protection of fundamental rights and freedoms as well as democratic values in the online world. The first chapter draws a theoretical picture of this concept demonstrating that a unified approach has not been reached. Then, European digital constitutionalism is studied to see how the European Union responds to the challenges of algorithmic society. The second chapter focuses on Türkiye to see how the country reacts to the new constitutional moment. Constitutional provisions, related legislation and Turkish Constitutional Court judgments are examined to reach this objective. While breaking down the elements of the new constitutional moment, references to the European model are made to acknowledge the phases of digital constitutionalism in Türkiye. The work also addresses the current and future challenges for balancing the rights and freedoms in the digital world.
 • ItemOpen Access
  The relationship between indirect expropriations and non-compensatory regulatory measures
  (Bilkent University, 2022-09) Önder, Beyza Eda
  This thesis seeks to explore the relationship between indirect expropriations and regulatory measures. Expropriations mostly occur in the form of indirect expropriations, where a state’s regulatory measures cause the investor to lose any benefit it has in its investment. However, it is difficult to distinguish indirect expropriations from regulatory measures that do not require compensation. How this difficult balance is maintained will be explored in this thesis. This thesis first focuses on the key notions of expropriation and regulatory measure. It then explores the different ways the relationship between expropriations and regulatory measures is approached before elaborating on the criteria that are used to distinguish indirect expropriations from non-compensable regulatory measures. Finally, this thesis addresses indirect expropriations with environmental concerns.
 • ItemOpen Access
  The application of denial-of-benefits clauses in the settlement of international energy disputes
  (Bilkent University, 2022-09) Aydın, Muhammet Göksel
  This thesis aims at an analysis of the interpretation and application of denial-of-benefits clauses in international investment arbitration, with a specific emphasis on energy investment disputes. In such elaboration, it, first, covers the definition, purpose, scope, and boundaries of the denial of benefits in conceptual terms. Second, it examines the evolution of such clauses in terms of their components and types. Thereafter, whether the relevant rights are of jurisdictional or admissibility nature, the substantive and procedural requirements included in such clauses, whether the invocation of DOB rights has a prospective or retrospective effect, and the burden of proof regarding the fulfillment of denial-of-benefits requirements are addressed. At the end, considering the allegedly problematic application of the so-called denial-of-benefits clause in the Energy Charter Treaty, Article 17, the modernization process of the Energy Charter Treaty is examined.