Karşılaştırmalı örnekler ve Türk anayasa hukuku doktrininden görüşler ışığında T.C. Anayasa Mahkemesi’nin üye kompozisyonu

Date
2023-07
Advisor
Onar, Erdal
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
English
Type
Thesis
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Anayasa mahkemeleri, dünyada hukuk ve siyaset camiasında oldukça sık gündeme gelmekte ve tartışılmaktadır. Bu Mahkemelerin esas varoluşu, üyeleri ile bunların görüşleri ve kararları ile mündemiçtir. Tıpkı diğer Anayasa mahkemeleri gibi Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi de, Türkiye’deki hukuk ve siyaset camiasında oldukça gündeme gelen ve çok çeşitli akademik çalışmalarda ele alınan etkili bir Anayasal organdır. Hazırlanmış olan bu tez, genellikle her anayasa değişikliği tartışmalarında gündeme gelen, Anayasa Mahkemesi’nin üye kompozisyonuna hasredilmiştir. Tezin amacı, hem karşılaştırmalı hukuktan örnekler hem de Türkiye’deki anayasa değişikliği önerileri ile Türk anayasa hukuku doktrininden yararlanarak Anayasa Mahkemesi’nin üye kompozisyonunu çeşitli kurum ve organların kontenjanları bağlamında ele almak ve nihayetinde bir kompozisyon önerisi getirmektir. Bu kapsamda ilk bölümde, anayasa yargısının doğuşu, türleri, anayasa yargısı organları üyelerinin belirlenme yöntemleri ve karşılaştırmalı hukuktan örnekler ele alınacaktır. Karşılaştırmalı hukuktan başlıca örnekler bağlamında Avrupa modeli anayasa yargısı organlarının kompozisyonları İkinci bölümde, Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’nin tarihi, kuruluşundan günümüze üye kompozisyonu, buna yönelik başlıca kurumsal öneriler ve Türk anayasa hukuku doktrinindeki başlıca görüşler ele alınacaktır. Son olarak sonuç bölümünde, incelenen hususların genel değerlendirmesi ve ortaya konulan gerekçeli kompozisyon önerisiyle çalışma nihayete erdirilecektir.


Constitutional Courts are frequently discussed and debated in the world of law and politics. Their core existence is inherent with their members, their opinions, and decisions. Just like other Constitutional Courts, the Constitutional Court of the Republic of Türkiye is a significant constitutional organ that attracts attention in the legal and political community of the Türkiye and is extensively studied in various academic works. This thesis is primarily focused on the composition of the Court, a topic that often comes into the fore during every constitutional amendment debates. The objective of this thesis is to examine the composition of the Court within the context of quotas of different institutions and organs by utilizing examples from comparative law as well as proposals for constitutional amendments in Türkiye and the doctrine of Turkish Constitutional Law. Ultimately, the main aim is to propose a new composition. In the first part, the appearance and types of Constitutional Judiciary, systems of determining members of Constitutional Judiciary organs, and main examples from comparative law, particularly the composition of European Model Constitutional Judiciary organs will be examined. The second part will focus on the history and composition of the Turkish Constitutional Court from its establishment to the present day, cardinal institutional proposals for restructuring the Court regarding its composition, and prevailing views in the Turkish Constitutional Law doctrine by categorizing them into three main part. As a result, the conclusion part will involve an overview of the what has been revealed and our justified composition proposal.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Anayasa mahkemesi’nin üye kompozisyonu, Avrupa’daki anayasa mahkemeleri, Karşılaştırmalı anayasa yargısı, T.C. Anayasa Mahkemesi, Türk anayasa hukuku doktrini, Constitutional Court of the Republic of Turkey, Constitutional courts in Europe, Comparative constitutional judiciary, Composition of the Turkish constitutional court, Turkish constitutional law doctrine
Citation
Published Version (Please cite this version)