Hacizde sıra cetveline karşı başvurulabilecek yollar

Date
2023-07
Advisor
Yılmaz, Ejder
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Thesis
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Hacizde sıra cetveli, İcra ve İflas Kanunu’nun 140-142. maddelerinde düzenlenmektedir. Uygulamada oldukça önemli bir yere sahip olan sıra cetveli, satıştan elde edilen tutar tüm alacaklıların alacağını karşılamaya yetmediğinde düzenlenir. Her ne kadar hacizde sıra cetveliyle ilgili maddeler, ilk etapta oldukça anlaşılır gözükse de birçok Yargıtay kararına konu olmuştur. Tezin çalışma alanı, hacizde sıra cetveline karşı başvurulabilecek iki yoldur. Bunlar, İcra ve İflas Kanunu’nun 142. maddesinde düzenlenen sıra cetveline karşı şikâyet ve sıra cetveline itiraz davasıdır. Tezin amacı ise, her iki başvuru yolunun özellikleri ve farkları ortaya konularak uygulama için çözüm önerilerinin sunulmasıdır. Tezin ilk bölümünde sıra cetveli kavramı ortaya konulduktan sonra, ikinci bölümde sıra cetveline karşı şikâyet işlenmiştir. Üçüncü ve son bölümde ise sıra cetveline itiraz davası açıklanarak sonuç kısmında çözüm önerilerine yer verilmiştir.


Order list in sequestration is regulated in Enforcement and Bankruptcy Code Articles 140-142. The order list in sequestration, which plays an important role for the practice, is regularised when the amount obtained from the sale is not sufficient to meet the receivables of all creditors. Although the articles related to the order list seem quite understandable at first, they have been the subject of many Turkish Supreme Court decisions. The study area of the thesis is two remedies that can be applied against the order list in sequestration. These two remedies are count against the order list and action for demurral against the order list. The aim of the thesis is to present the solution proposals for the practice by revealing the features and differences of both remedies. In the first part of the thesis, after the concept of the order list was introduced, in the second section, the count against the order list was processed. In the third and last part, the action for demurral against the order list is explained and solution suggestions are given in the conclusion part.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Sıra cetveli, Sıra cetveline karşı şikâyet, Sıra cetveline itiraz davası, Order list, Count against the order list, Action for demurral against the order list
Citation
Published Version (Please cite this version)