Hacizde istihkak davasında karineler

Date
2023-07
Advisor
Yılmaz, Ejder
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Thesis
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Haciz, kural olarak, başka bir kişinin değil, borçlunun malvarlığı üzerinde gerçekleştirilir. Hukuken kural bu olsa da, bazı durumlarda üçüncü kişinin malları haczedilmiş olabilir. Hukuka aykırı şekilde malları haczedilen üçüncü kişinin, haklarının korunması için başvurulan mekanizma ise İcra ve İflas Kanunu’nun m. 96-99 hükümleri arasında düzenlenen istihkak iddiası ve istihkak prosedürüdür. Kanun koyucu, istihkak davalarında bazı özel ispat yükü kuralları ve karineler düzenlemektedir. Tezimizin kapsamı bakımından, istihkak davaları özellikle ispat yükü ve karineler açısından incelenmekte olup; bu kavramlara ilişkin genel bilgilere de yer verilmektedir. İstihkak davalarına ilişkin olarak özel ispat yükü kuralları düzenleme amacı, borçlu ve üçüncü kişi arasındaki ilişkiye yabancı olan alacaklının ispat güçlükleriyle karşılaşmasının olası olması ve bu gerekçeyle korunması gerekmesidir. Bu amaca hizmet eden en önemli araç, İcra ve İflas Kanunu m. 97/a hükmünde istihkak davasına ilişkin karineler düzenlemesidir. Tezimizde; istihkak davasının genel özellikleri, ispat yükü ve karine kavramı ve hacizde istihkak davasında düzenlenmiş olan karineler ayrıntılı olarak incelenmiştir.


The legislator regulates some special burden of proof rules and presumptions in action of replenishment in attachment. In terms of the scope of our thesis, the action of replenishment in attachment is examined especially in terms of burden of proof and presumptions; the thesis includes general information on these concepts. The purpose of regulating special burden of proof rules regarding the action of replenishment in attachment is that the creditor, who is unfamiliar with the relationship between the debtor and the third party, is likely to encounter proof difficulties and should be protected for this reason. The most important tool serving this purpose is Enforcement and Bankruptcy Law m. 97/a provision that regulates presumptions regarding the action of replenishment in attachment. In our thesis; general characteristics of the action of replenishment in attachment, the concept of the burden of proof and presumption, the presumptions issued in the action of replenishment in attachment are examined in detail.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
İstihkak davası, Mülkiyet karinesi, Karinelerle ispat, İspat yükü, Action of replenishment in attachment, Presumption of property, Presumptions, Burden of proof
Citation
Published Version (Please cite this version)