Yatırım yoluyla vatandaşlık kazanılması: problemler ve çözüm önerileri

Date
2023-07
Advisor
Tiryakioğlu, Bilgin
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Thesis
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Devletler ekonomik olarak güçlü olabilmek ve finansal faaliyetlerini arttırmak amacıyla yabancılara yatırım yapmaları suretiyle vatandaşlık ve ikamet gibi teşvikler sunmaktadır. Yatırım yoluyla vatandaşlık kazanılması 1980’li yıllardan itibaren devlet politikalarında yer etmeye başlamıştır. Türkiye 2016 yılında gerçekleşen Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te yapılan değişiklikle sonradan ve yetkili makam kararıyla istisnai yoldan kazanılan ‘yatırım yoluyla vatandaşlık’ kavramıyla tanışmıştır. Yatırım yoluyla vatandaşlığın kazanılması ve kaybedilmesi, vatandaşlık hukuku gibi devletlerin mahfuz yetkisine tabi hassas bir alanın içerisinde yer alması sebebiyle ulusal ve uluslararası boyutta birçok farklı tartışmaya; kısmen yeni bir alan olması sebebiyle de çeşitli problemlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Çalışmamız kapsamında Türk hukukunda yatırım yoluyla vatandaşlık kazanılmasının şartları incelenecek, diğer ülkelerde düzenlenen yatırım programları ile Türk hukukundaki düzenlemeler karşılaştırılarak tespit edilen eksiklere ve problemlere dair çözüm önerileri sunulacaktır.


In order to be economically strong and to increase their financial activities, states offer incentives such as citizenship and residence by investing in foreigners. The acquisition of citizenship by investment has started to take place in the country's policies of states since the 1980s. Turkey, on the other hand, has met the concept of 'citizenship by investment', which is a citizenship acquired subsequently and optionally with the decision of the competent authority, with the change in the Regulation on the Implementation of the Turkish Citizenship Law in 2016. Due to the fact that the acquisition and loss of citizenship by investment is in a sensitive area subject to the reserved authority of states such as citizenship law, it has many different debates at the national and international level; partly because it is a new field, it has caused various problems. Within the scope of this thesis, the conditions for acquiring citizenship through investment in Turkish law will be examined, and solutions will be presented for the gaps and problems identified by comparing them with the investment programs organized in other countries.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Vatandaşlık, Vatandaşlığın kazanılması, Yatırım, Yatırım programları, Yatırım yoluyla vatandaşlık kazanılması, Yatırımcı, Citizenship, Acquisition of nationality/citizenship, Investment, Investor, Investment programs, Acquisition of citizenship by investment
Citation
Published Version (Please cite this version)