University Library

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • ItemOpen Access
  Coğrafi konumu ve sosyolojik yapılanması bakımından Geç Tunç Döneminde Amurru
  (Ayman Verlag- und Media - Service, 2023-04-01) Beldan, Şafak; Beldan, Şafak
  Aynı anda coğrafi bir yönü, Sami kökenli bir toplumu ve bir ülkeyi temsil eden Amurru, önce M.Ö. 3. binyılın son çeyreğinde coğrafi yönü ve toplumu tanımlarken, ardından M.Ö. 2. binyılda ise ek olarak Yakın Doğu’nun Levant topraklarında yer alan bir ülkeyi tanımlamıştır. Coğrafi konumu nedeniyle ülke tanımı daha çok öne çıkan Amurru, M.Ö. 2. binyılın ikinci yarısını kapsayan Geç Tunç Dönemi boyunca dönemin hâkim güçleri arasında jeopolitik bir öneme sahip olmuştur. Buna göre Amurru Yakın Doğu Coğrafyasının çerçevesinde Anadolu (kuzey) ve Mısır (güney) arasında tampon bir bölge konumundadır. Bununla beraber Hitit yazışmalarından Amurru’nun Ege (batı) ve Mezopotamya (doğu) arasında da tampon bir konumda olduğu anlaşılmıştır. Tarihi coğrafyasının son derece büyük bir önem arz etmesine karşın, bu durum aynı zaman da bazı sorunsalların da oluşmasına neden olmuştur. Dört bir yönden jeopolitik öneme sahip olan Amurru Krallığı’nın sınırları, başkenti ve yapılanması halen tam olarak bilinememektedir. Yapılan bu çalışmanın amacı, coğrafi unsurlar nezdinde Amurru Krallığı’nın Geç Tunç Dönemindeki konumunun bilimsel anlamda disiplinler arası iş birliğine bağlı olarak incelenmesidir.
 • ItemOpen Access
  Okuma kültürü kaynakçası
  (2022-01-05) Yılmaz, Bülent; Atalan Akdeniz, Özge; Emre, Samet; Tercan, Osman; Emre, Samet
 • ItemOpen Access
  Kütüphane ve bilgi merkezlerinde elektronik ortamda verilen hizmetler ve teknoloji yönetimi
  (Hiperyayın, 2021) Kaya, Ebru; Kaya, Ebru
  Bu makalenin amacı, hızla gelişen ve değişen bilgi teknolojileri ile birlikte kütüphaneler ve bilgi merkezlerinde yaşanan değişiklikleri elektronik ortamda sunulan koleksiyonlar ve hizmetler bağlamında tartışmaktır. Literatüre dayalı olarak betimleme yöntemi ile gerçekleştirilen çalışma sonunda, kütüphanelerin geleceği için değişimi iyi ve doğru yönetme, bu bağlamda da yeni projeler geliştirme, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve hızla hizmetlere entegre edebilmenin gerekliliği dile getirilmiş, bu bağlamda Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen uygulamalara yer verilmiştir.
 • ItemOpen Access
  Üniversite kütüphanelerinde değişim ve yenilikçi süreçte kütüphane yöneticileri
  (Hiperyayın, 2021) Kaya, Ebru; Kaya, Ebru
  Bu çalışmanın amacı, kütüphane ve bilgi merkezlerinin yönetimi konusunda yöneticinin rollerini tartışmaktır. Çalışmada kütüphane yönetim fonksiyonları, bilgi yöneticisinin rolleri, yöneticilerin kullandığı kaynaklar ve günümüz yöne- ticilerinin sahip olması gereken beceriler ele alınacaktır. Bunun dışında, üniver- sitelerin ve üniversite kütüphanelerinin örgüt yapılarından örnekler verilerek tartışılacak ve gelişen teknoloji ile birlikte yaşanılan değişim sürecinde yönetim- den beklenilenlere değinilecektir. Literatüre dayalı olarak betimleme yöntemi ile gerçekleştirilen çalışma sonunda, kütüphane yönetimleri için gerekli olan değişim süreçlerini iyi ve doğru yönet- me, bu bağlamda stratejik planlama, senaryolar üreterek geleceği tahmin etme, projeler geliştirme ve uygulama gerekliliği vurgulanmıştır.
 • ItemOpen Access
  Bilgi teknolojilerinin mühendislerin bilimsel iletişim davranışlarına etkisi
  (Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007) Tanrıkulu, Burcu; Tanrıkulu, Burcu; Kurbanoğlu, S.; Tonta, Y.; Al, U.
  Bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler bilgi kanal, kaynak ve hizmetlerini çeşitlendirmekte, bu durum, kütüphanelerin sundukları bilgi hizmetlerini elektronik ortama yönlendirmekte ve bilimsel iletişimde oynadıkları rolü değiştirmektedir. Bu çalışmanın amacı, bilgi teknolojilerinin akademisyen mühendislerin bilimsel iletişim davranışları (iletişim kanal ve kaynaklarını kullanma, resmi/resmi olmayan iletişim kurma) üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu amaçla betimleme yöntemi kullanılarak Bilkent Üniversitesinde yürütülen çalışma kapsamında 267 akademisyen mühendise anket dağıtılmıştır (cevaplanma oranı %93,2). Bulgular bilgi teknolojilerinin mühendislerin iletişim davranışlarını değiştirdiğini, elektronik ortamlardan bilgi aramaya yöneliş olduğunu ve Internet’in yoğun olarak kullanıldığını, arama motorlarının en çok kullanılan bilgi erişim araçlarından biri olduğunu ve mühendislerin meslektaşlarıyla iletişim şekillerinin değiştiğini göstermektedir.
 • ItemOpen Access
  İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kütüphanesinde Hasan Âli Yücel bağış koleksiyonuna yönelik dijitalleştirme çalışmaları
  (Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK), 2018) Böke, Burcu; Kaya, Ebru; Barutcu, Türkan; Korkmaz, Taner; Böke, Burcu; Kaya, Ebru; Barutcu, Türkan; Korkmaz, Taner
  Bu bildiri, İhsan Doğramacı (İD) Bilkent Üniversitesi Kütüphanesinde halen yürütülmekte olan dijitalleştirme projesi hakkında hazırlanmıştır. Eski Milli Eğitim Bakanı, Köy Enstitülerinin kurucusu, öğretmen, yazar Hasan Âli Yücel'e ait olan değerli koleksiyon, 2013 yılında, ailesi tarafından İD Bilkent Üniversitesi Kütüphanesine bağışlanmıştır. Koleksiyon içeriği; kitap, dergi, ayrı basım, fotoğraf, davetiye, günlük, kupür, albüm, el yazmaları, kitap taslağı, makale, açılış konuşmaları ve mektuplardan oluşmaktadır. Koleksiyonda yer alan fotoğraf, davetiye, günlük, kupür, el yazmaları, kitap taslağı, makale, açılış konuşmaları ve mektup türündeki materyaller kütüphanenin dijitalleştirme projesi içerisinde ele alınmıştır. Diğer materyaller ise aynı yıl içinde, kütüphane binasında bulunan Hasan Âli Yücel Salonu’nda hizmete sunulmuştur. Dijitalleştirme projesi için ilk olarak, açık kaynak kodlu DSpace yazılımı kullanılarak İD Bilkent Üniversitesi kurumsal arşivi oluşturulmuş; üniversiteye ait tüm dijital koleksiyonlar için gerekli sanal mekânlar hazırlanmıştır. Dijital içeriğin yaratılmasında yüksek görüntü kaliteli fotoğraf çekimi ile Optik Karakter Tanıma (OCR) özellikli metin tarayıcılar kullanılmıştır. Yardımcı programlarla dijital kopyaların nicelik analizleri yapılmış; belgelerin orjinalliğinin korunmasına özen gösterilmiştir. Dijital kopyanın künye bilgilerinin hem kütüphane kataloğu hem de kurumsal arşiv üzerinde oluşturulması amaçlanmış; kayıt ilk olarak kütüphane otomasyon sisteminde oluşturulmuştur. Katalog kaydı oluşturulurken, daha önce İD Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi materyal türlerinde bulunmayan “archival material” türü yaratılmış; Describing Archives: A Content Standard (DACS) ve Resource Description and Access (RDA) standartları doğrultusunda, bu türe uygun MARC 21 alanları kullanılmıştır. MARC 21 formatından Dublin Core formatına, kurumsal arşiv standartlarına göre dönüşümü “Simple Archive Format” komut dizisi kullanılarak sağlanmıştır. Kurumsal arşivin uluslararası tekil erişim adresi olan Handle (Kulp) uzantıları, katalog kayıtlarının 856 MARC 21 alanlarında elektronik yayına erişim linki olarak tanımlanmıştır.
 • ItemOpen Access
  Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Sanat Odası
  (Yapı Kredi Yayınları, 2020) Kaya, Ebru; Kaya, Ebru; Manyas, Y.
  Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi geleneksel ve dijital formattaki iki milyona yakın koleksiyonuyla 1986 yılından itibaren araştırmacılarına hizmet vermekte. İçerisinde barındırdığı bilgi hazinelerinden biri de sanat koleksiyonunun özel bir bölümde hizmete sunulduğu sanat odası. Bu oda da görsel sanatlar, mimari, heykel, çizim, desen, resim, baskı, dekorasyon ve fotoğrafçılık konularından oluşan 30 binden fazla eser yer almakta ve koleksiyonuyla Türkiye'nin en önemli sanat kütüphaneleri arasında gösterilmektedir.
 • ItemOpen Access
  Ankara'daki üniversite ve halk kütüphanelerinde çalışan kütüphanecilerin iş doyumları üzerine bir araştırma
  (Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği, 2010) Yılmaz, B,; Korkut, Şelale; Korkut, Şelale
  Kişinin yaptığı işten hoşnut olması anlamına gelen iş doyumu genelde ve kütüphanecilik alanı açısından işteki başarı ve verimliliği etkileyen, aynı zamanda insanın yaşamdan doyum almasına önemli katkıda bulunan çok boyutlu bir olgudur. Bu çalışmada, öncelikle iş doyumu hakkında genel ve kütüphanecilik temelli kuramsal bilgi verilmiştir. Daha sonra yapılan araştırma sonuçları değerlendirilmiş ve konu ile ilgili öneriler sunulmuştur. Bu calışmaya konu olan araştırma Ankara’da bulunan üniversite ve halk kütüphanelerinde çalışan kütüphaneciler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ankara’daki on üniversite kütüphanesinden 69, altı halk kütüphanesinden 20 olmak üzere toplam 89 kütüphaneciye Mayıs 2009 tarihinde anket uygulanmıştır. Anket icin Spector’un “İş Doyumu Ölçeği” temel alınmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, üniversite ve halk kütüphanelerinde çalışan kütüphanecilerin genelde iş doyumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı, ancak, bazı unsurlar arasında anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır.
 • ItemOpen Access
  Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma
  (Türk Kütüphaneciler Derneği, 2009) Yılmaz, B.; Köse, E.; Korkut, Şelale; Korkut, Şelale
  Okuma alışkanlığı bireysel ve toplumsal gelişme ölçütleri arasında yer almaktadır. Üniversite öğrencileri güçlü okuma alışkanlığına sahip olması beklenen bir gruptur. Bu çalışma, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde öğrenim gören dördüncü sınıf lisans öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı düzeylerini ve bu alışkanlıklarına ilişkin çeşitli özellikleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu çerçevede, bu üniversitelerin ilgili fakültelerindeki toplam 104 öğrenciye, 2008 Aralık ayında anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda her iki üniversite öğrencilerinin de zayıf bir okuma alışkanlığına sahip oldukları anlaşılmıştır. Ayrıca, öğrencilerin düzenli okumadıkları, okuyacakları kitapları daha çok satın aldıkları görülmüştür. Öğrenciler, genelde zaman yetersizliği nedeniyle okuyamamaktadırlar. Kütüphane kullanma öğrencilerin okuma alışkanlığı ile bağlantılı olarak gerçekleştirdikleri bir etkinlik değildir
 • ItemOpen Access
  Kamu yönetimi ve siyaset bilimi öğrencilerinin düşünce özgürlüğü konusundaki görüşleri üzerine bir araştırma
  (Türk Kütüphaneciler Derneği, 2011) Besimoğlu, C.; Korkut, Şelale; Korkut, Şelale
  Düşünce özgürlüğü her türlü basılı, görsel, işitsel yayından serbestçe yararlanılması ve öğrenilenlerin özümsenerek, özgün bir şekilde açıklanabilmesiyle gerçekleşir. Halk kütüphanelerinden de sorumlu olarak doğrudan toplumu yöneten kişilerin (mülki idare amiri) düşünce özgürlüğü konusundaki görüşleri son derece önemlidir. Bu çalışma, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi bölümlerinde öğrenim gören dördüncü sınıf lisans öğrencilerinin düşünce özgürlüğü konusundaki yaklaşımlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu çerçevede, bu üniversitelerin ilgili fakültelerindeki toplam 58 öğrenciye 2010 Mayıs ayında anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda her iki üniversitedeki Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerinin de düşünce özgürlüğünden yana olmakla birlikte düşünce özgürlüğü hakkında fazla bilgilerinin olmadığı görülmüştür. Düşüncelerin şiddete teşvik etmesi, hakaret, aşağılama ve küfür içermesi durumunda düşünce özgürlüğünün sınırının olması gerektiği öğrencilerin çoğunluğu tarafından belirtilmiştir. Ancak öğrencilerin yarısı, kütüphanede bazı yayınlara sansür uygulanması yönünde görüşte bulunmuşlardır. Bu da düşünce özgürlüğü ve kütüphaneye yansıması bakımından düşündürücüdür.
 • ItemOpen Access
  2023'e doğru Türkiye'de üniversite kütüphaneleri: mevcut durum, sorunlar, standartlar ve çözüm önerileri
  (Yükseköğretim Kurulu, 2014) Akbaytürk Çanak, Tuba; Çelik, Sönmez; Çetinkaya, İsmail; Çukadar, Sami; Güneş, Güssün; Gürdal, Gültekin; Holt, İlkay; Kaya, Ebru; Kaygusuz, Ayhan
  Çağın gereklerine uygun ve dünya ile rekabet edebilir bir eğitim, öğretim ve araştırma altyapısı için üniversitelerin en azından kendi alanlarında üretilen bilgiye erişebilecek ve bu bilgiyi 7/24 kullanıcılarının hizmetine sunabilecek altyapıya sahip olmaları gerekir. Bu altyapıdan yoksun bir üniversitede dünyanın bilgi ve deneyiminden yeterince yararlanılamadığı ve hatta daha önce üretilmiş bilgi ve deneyimleri tekrar üretmek üzere gereksiz yere zaman ve para harcandığı ileri sürülebilir. Oysa dünyadaki söz sahibi üniversitelere bakıldığında, bu üniversitelerin kütüphanelerine ciddi yatırımlar yaptıkları ve bu yatırımların sürdürülebilir olması için gerekli önlemleri aldıkları görülür. Örnek vermek gerekirse; Avustralya ve Yeni Zelanda üniversite kütüphanelerinin kurum başına ortalama yayın alım bütçesi 9.386.523 dolar, en düşük yayın alım bütçesi ise 5.196.342 dolardır. American Research Library (ARL) üyesi olan Amerika ve Kanada üniversitelerinde kurum başına ortalama yayın alım bütçesi 10.388.129 dolar, en düşük yayın alım bütçesi ise 3.823.732 dolardır. Kütüphane çalışanları açısından bakıldığında Avustralya ve Yeni Zelanda üniversite kütüphanelerindeki en az personel sayısı 53, Amerika ve Kanada üniversitelerindeki en az personel sayısı ise 117’dir. Ülkemiz nüfusunun %42’si 0-24 yaş grubundadır. Sahip olduğumuz genç nüfus nedeniyle üniversite eğitimine büyük bir talep vardır ve her yıl 2 milyona yakın genç üniversiteye girmek için çaba göstermektedir. 2014 yılı verilerine göre ülkemizde bu talebe cevap vermeye çalışan 104’ü devlet, 72’si vakıf olmak üzere toplam 176 üniversite vardır. Bu üniversitelerin 98’i 2006-2014 yılları arasında kurulmuştur. Çok çeşitli alanlara yatırım yapmak zorunda olan yeni kurulmuş üniversiteler maalesef kütüphaneler için yeterince kaynak ayıramamakta ve bu durum sonraki yıllarda da düzeltilememektedir. Yeterli parasal kaynaklar, nitelikli personel, uygun mekanlar ve araştırmayı destekleyecek nitelikte koleksiyonlar oluşturulabilmesi için standartlar belirlenmesi ve bu standartların üniversitelerin kuruluşundan itibaren uygulanması sorunun çözümü için gereklidir.
 • ItemOpen Access
  All the World Wide Web's a stage: improving students' information skills with dramatic video tutorials
  (Emerald, 2013) Thornton, David E.; Kaya, Ebru; Thornton, David E.; Kaya, Ebru
  Purpose – The purpose of this article is to describe a collaborative project organised by Bilkent University Library, Turkey, to produce a series of instructional videos that are both informative and entertaining and also serve to market the library. Design/methodology/approach – The paper will outline the theoretical basis for the use of videos for library instruction, especially with reference to the habits and preferences of so-called Generation Y students and to the potential value of video for facilitating memory and learning. Findings – The use of humorous and interesting content, in a dramatised style, were found to improve Generation Y students’ learning and enjoyment of instructional videos. Practical implications – The development of the project demonstrates the practical and marketing benefits of collaboration by academic librarians with students and faculty. However, it proved more difficult to evaluate the efficiency of the final product in terms of influencing the attitude of students toward the library and library resources and thereby changing their behaviour when studying. Originality/value – The authors recommend that such library videos should definitely form part of an academic library’s information literacy programme, but should not constitute the sole element.