Çelişkili mahkeme kararları ve adil yargılanma hakkı

Date
2021
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Türk Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Birliği
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Volume
Issue
Pages
1517 - 1554
Language
Turkish
Type
Article
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Uygulamada alt dereceli mahkemelerin benzer vakıalara uygulanacak hukuk kuralım farkh yorumlayarak farklı kararlar vermesi olağan bir durum olup yapılması gereken bu tür kararların kanun yollu incelemesinde yüksek mahkemeler tarafından düzeltilerek tüm ülkede hukuk ve içtihat birliğinin sağlanmasıdır. Ancak bazen, alt dereceli mahkemelerin verdikleri çelişik kararlar, yüksek mahkemelerin ayni uyuşmazlıklar! inceleyen ayri ayri daireleri arasinda mevcut bulunan görüş farklılıklar! sebebiyle düzeltilmeden aynen kesinleşebilmektedir. Bu sakıncalı durumun çözümü, İçtihadı birleştirme müessesesi olmakla birlikte özellikle aşırı işyükü gerekçe gösterilerek yüksek mahkemelerce İçtihadı birleştinne müessesesinin yavaş işletildiği söylenebilir. Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru üzerine verdiği yeni tarihli bir kararında ise sırf farklı Yargıtay daireleri arasındaki görüş ayrılığından dolayi farkh bölge adliye mahkcmeleri arasinda ayni tip uyuşmazlık bakımından farklı kararlar verilmesini hukuk güvenliği ve adil yargılanma hakkına aykırı bularak tazminata hükmetmekle yetinmemiş konuya ilişkin içtihadı birleştirme kararı verilmesi için dosyayı Yargıtay’a göndermiştir. Benzer örneklerin çoğalmaması adına, olması gereken hukuk bakımından, içtihadı birleştirme müessesesinin istinaf mahkemesi kararlarını da içine alacak şekilde yeniden düzenlenmesi ve içtihadı birleştirme müessesesine işlerlik kazandırıcı tedbirlerin alınması önem arz etmektedir.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Anayasa Mahkemesi, İçtihadı birleştirme kararı, Bireysel başvuru, Adil yargılanma, Hukuki güvenlik, Bölge adliye mahkemesi, Yargıtay
Citation
Published Version (Please cite this version)