Türk, ABD VE AB Hukuku düzenlemeleri çerçevesinde kitle fonlaması

Date
2022-03
Advisor
Usluel, Aslı Elif Gürbüz
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Thesis
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Günümüz dünyasında iş modeli portföyünün genişletilmesi adına pek çok çalışma gerçekleştirilmektedir. Bunlardan bir tanesi de kitle fonlamasıdır. Kitle fonlaması finans hizmetlerini taşınabilir hale getiren bir fintek hizmetidir. Kitle fonlaması dört farklı şekilde karşımıza çıkmakla beraber çalışmada ağırlıklı olarak paya ve borçlanmaya dayalı modellere ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Kitle fonlaması esasen, 2008 finansal krizinden sonra nakit ihtiyacı olan girişimcilerin düşük işlem maliyetleriyle yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirmesi eksenine oturtulmuştur. Bu durumda girişimci halka arz maliyetlerine katlanmaksızın nakde kavuşurken, çok sayıda yatırımcı küçük miktarlarla girişimcilere yatırım yapma imkânına kavuşmaktadır. Girişimci çok sayıda yatırımcıdan fon beklediğine göre yatırımcı kitlesi hayli geniş olacaktır. Bu durumda yatırımcının korunmaya ihtiyacı olacağından sermaye piyasası hukukunun düzenlemeleri uygulanacaktır. Çalışmamızda Türk hukukundaki kitle fonlaması düzenlemeleriyle beraber ABD ve AB hukukundaki kurallar da ele alınacaktır. Tezin ilk bölümünde kitle fonlaması genel itibariyle incelenecektir. İkinci bölümde ABD ve AB düzenlemeleri ele alınacak, 3. Bölümde ise Türk hukukundaki kitle fonlaması düzenlemeleri analiz edilecek ve son bolümde kitle fonlaması tarafları arasındaki hukuki ilişkinin niteliği ile anılan tarafların sorumlulukları tespit edilecektir.


In today’s world, a wide variety of funding systems have been developed in order to create different kinds of business models. One of them is crowdfunding. Crowdfunding is a finch service that makes financial services portable. Although crowdfunding appears in four different models, in this study, explanations mostly are made about the equity and lending models are evaluated due to the scope of regulations. After the 2008 financial crisis, crowdfunding was based on realization of innovative business ideas with low transaction costs by entrepreneurs in need of financing. In this case, while the entrepreneur gets financing without incurring the costs of the public offering, many investors will be able to invest in small amounts of entrepreneurs’ ideas. Since the entrepreneur expects funds from a large number of investors, the investor base will be quite large, and as it will need protection, it will be a subject matter of capital market law regulations. In our study, together with the crowdfunding regulations in Turkish law, the US and EU regulations will also be discussed. In the first part of the thesis, crowdfunding will be examined in general. In the second part, the US and EU regulations will be discussed, and in the third part, Turkish crowdfunding regulations will be examined and in the last part, legal regime of relationship between crowdfunding parties and liabilities will be determined.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Kitle fonlaması, Sermaye piyasası araçları, SPKn m. 35/A, Girişimci, Yatırımcı, Kitle fonlaması platformları, Crowdfunding, Securities, Capital Market Code art. 35/A, Investor, Crowdfunding platforms
Citation
Published Version (Please cite this version)