Uygulamada amacına ulaşamayan belirsiz alacak davasına ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmalıdır

Date
2021-06-24
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Yeditepe Universitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Print ISSN
1303-4650
Electronic ISSN
Publisher
Yeditepe Üniversitesi
Volume
18
Issue
2
Pages
695 - 726
Language
Turkish
Type
Article
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Belirsiz alacak davası, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 107 nci maddesiyle kabul edilmiş bir davadır. İstisnaî bir dava türü olan bu dava, dava konusu miktarın başlangıçta belirlenmesinin mümkün olamadığı bazı tazminat davaları için kabul edilmiştir. Bu davalar işin niteliği gereği, asgarî miktar üzerinden az bir harç ödenerek açılır; alacağın yargılama (dava) sürecinde belirlenmesi üzerine davacı, davayı değiştirme yasağına tâbi olmaksızın talebini arttırabilir. Bunun yanısıra belirsiz alacak davasında zamanaşımı kesilmesi, kısmî davadan farklı olarak, alacağın tümü bakımından ortaya çıkar. Dava konusunun belli veya belirlenebilir olması halinde, belirsiz alacak davası açılamaz; buna rağmen belirsiz alacak davası açılmışsa, bu dava hukukî yararın bulunmaması sebebiyle dava şartı eksikliğinden dolayı reddedilir. 6100 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana on yıl geçmiş olmasına rağmen, hangi hallerde belirsiz alacak davası açılabileceği veya açılamayacağı konusunda uygulamada büyük tereddütler bulunmakta ve Yargıtay çelişkili kararlar vermektedir. Özellikle iş uyuşmazlıklarında daha belirgin olarak ortaya çıkan bu durum, hukukî güvenli açısından sakıncalar yaratmaktadır. Bu durum içtihadı birleştirme konusu olarak Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’na getirilmiş ise de, Kurul, bu talebi reddetmiş ve konuyu her somut olayla ilgili olarak uygulamaya bırakmıştır.


Indefinite debt action is a type of action which was created with Article 107 of the Code of Civil Procedure numbered 6100. This exceptional type of action was conceived for compensation claims for which it is not possible to determine the amount in question at the time of filing the action. These actions are filed with paying a partial court fee at the minimum amount due to the nature of the claim; upon determination of the exact amount during the litigation (action) process, the plaintiff is permitted to increase the request without being subject to the prohibition of changing the claim. Furthermore, the statute of limitations in indefinite debt actions arises in terms of the entire claim, unlike actions with partial claim. If the amount of the debt is certain or determinable, an indefinite debt action is not allowed; when this is the case, the action gets dismissed due to lack of legal interest, which is a procedural requirement. Although ten years have passed since the of Law No. 6100 entered into force, there are great hesitations in practice as to under what circumstances an indefinite debt action can or cannot be filed and the Court of Cassation renders contradictory opinions regarding the matter. This situation, which is more evident especially in labor disputes, causes harm in terms of legal security. Although this matter was brought before the Court of Cassation’s Grand General Assembly for Consolidation of Opinions, the Assembly rejected this request and left the matter to the practice in a case-by-case basis.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Belirsiz alacak davası, Kısmî dava, Hak arama özgürlüğü, Likit alacak, Davayı genişletme yasağı, Usul ekonomisi, Hukukî yarar, İş uyuşmazlıkları, Dava şartı, Hukukî güvenlik ilkesi
Citation
Published Version (Please cite this version)