Korumanın Başkenti Safranbolu: UNESCO dünya kültür mirası listesine giriş süreci ve bölgenin sosyo-kültürel kimliğine katkıları

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Kudret Emiroğlu, HIST200-2 (2022-2023 Fall);1
Abstract

Bu araştırmanın amacı Safranbolu’nun hem kültürel mirasına odaklanmak hem de UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giriş sürecini inceleyerek bu sürecin Safranbolu’ya olan etkilerini kapsamlı bir şekilde açıklamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda, Safranbolu ve UNESCO ilişkisinden bahsedildi. Dünya Kültür Mirası Listesine başvurulması, giriş süreci ve bu sürecin sonlanmasıyla birlikte yarattığı etkiler incelendi. Safranbolu’nun yıllara yayılarak ilerleyen bu sürecine odaklanırken kentin tarihi geçmişini incelemenin yararlı olacağı düşünüldü. Bu anlamda kentin, süregelen kültürel birikimine ışık tutan tarihi altyapısından, coğrafyasından ve geçmişten günümüze ev sahipliği yaptığı medeniyetleri nasıl bünyesinde harmanladığından söz edildi. Kenti koruma ihtiyacını doğuran özelliklerinden ve Safranbolu halkının yapısından araştırmamız dahilinde bahsedildi. Aynı zamanda kentin ilçesi konumunda bulunduğu Karabük ili ile dinamikleri ve bu dinamiklerin Safranbolu özelinde etkileri incelendi. Özetle, sürecin Safranbolu halkının hayatına etkisi, turizm sektörünün artan faaliyetlerinin yarattığı olumlu ve olumsuz etkilere değinildi.


Theaim of thisresearch is tofocus on Safranbolu'sculturalheritageandtoexaminetheprocess of Safranbolu'sinscription on the UNESCO World HeritageListandtocomprehensivelyexplaintheeffects of thisprocess on Safranbolu. Forthesepurposes, therelationshipbetween Safranbolu and UNESCO is explained. Theapplicationtothe World CulturalHeritageList, itsentryprocessandaftermath of UNESCO processareanalyzed. Whilefocusing on theprocess of Safranbolu, throughouttheyears, an analysis of thehistorical background of thecity is consideredto be beneficialtoo. Inthis sense, thehistoricalinfrastructurethatshedslight on theongoingculturalaccumulation of thecityand how itsgeography has blendedthecivilizations it has hostedfrompasttopresentarementioned. Thecharacteristicsthatgaverisetoprotectthecityandthecharacteristics of inhabitantsaredescribed.Thus, thedynamics of thecitywith Karabük province, wherethecity is located, andtheeffects of thesedynamics on Safranbolu areanalyzed. Finally, theimpact of theprocess on thelives of inhabitantsandthepositive as well as thenegativeeffectscreatedbytheincreasingtourismactivitiesarementioned.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)