Mai ve Siyah romanının melankoli izleği ve yaratıcılık bağlamında incelemesi

Date
2020-12
Advisor
Kalpaklı, Mehmet
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
English
Type
Thesis
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Bu çalışma, Halit Ziya Uşaklıgil’in kaleme aldığı, Türkiye Edebiyatı’nda ilk modern roman olarak sınıflandırılan Mai ve Siyah’ı melankoli, yaratıcılık ve kötülük kavramları açısından incelemeyi hedefler. Melankoli bahsinde, Mai ve Siyah’ta yer alan melankolik unsurlar ve semboller ele alınacaktır. Burada Julia Kristeva’nın Narsisistik Melankoli kavramı teorik alt yapıyı oluşturacaktır. Yaratıcılık bahsinde, Mai ve Siyah’ı kendinden önceki romanlardan ayıran unsurlar incelenecektir. Mai ve Siyah’ın Türkiye romanına dil, biçim ve içerik açısından getirdiği yenilikler geleneksel yaratıcılık ve modern yaratıcılık arasındaki farklara ve metinlerarasılığa değinilerek melankoli bağlamında ortaya konacaktır. Kristeva’nın, narsisistik melankoli ve yaratıcılık arasında kurduğu bağlantı teorik çerçeveyi oluşturacaktır. Kötülük bahsinde ise Kristeva’nın abject kavramsallaştırmasının sağlayacağı teorik arka planla beraber romandaki kötü karakterler yakın okuma tekniği kullanılarak incelenecek, kötü karakterlerin Türkiye romanında kötülüğe getirdiği yeni soluk ortaya konmaya çalışılacaktır.


This thesis aims to explore Mai ve Siyah (Azure and Black) by Halit Ziya Uşaklıgil, which is classified as the first modernist novel, in the context of melancholy, creativity and evil. On the topic of melancholy, the melancholic elements and symbols will be discussed. In that part, the term Narcissist Melancholy of Julia Kristeva will form the theoretical backround. The reforms that Mai ve Siyah brought to the novel of Turkey in terms of language, form and context will be revealed here by mentioning the differences between traditional creativity and modern creativity and intertextuality in terms of melancholy. The connection between narcissist melancholy and creativity of Julia Kristeva will form the theoretical background. In terms of evil, together with the theoretical background of Kristeva’s term abject, the evil characters will be examined by close reading and new breath that the evil characters brought to the concept of evil in the novel of Turkey will be revealed.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Abject, Julia Kristeva, Mai ve Siyah, Melankoli, Yaratıcılık, Creativity, Mai ve Siyah (Azure and Black), Melancholy
Citation
Published Version (Please cite this version)