Comparison of different balance scales in Parkinson's disease

Date
2009
Advisor
Instructor
Source Title
Fizyoterapi Rehabilitasyon
Print ISSN
1300-8757
Electronic ISSN
Publisher
Turkey Association of Physiotherapists
Volume
20
Issue
1
Pages
17 - 24
Language
Turkish
Type
Article
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Purpose: The main purpose of our study is finding out whether different methods used in evaluating balance are reliable and valid for Parkinson Disease. Material and methods: In the study, thirty idiopathic Parkinson patients were evaluated by Berg Balance Scale, Tinetti Performance Oriented Balance and Gait Scale, and clinical balance and mobility tests at their "off" and "on" periods. Additionally; the patients were evaluated by motor evaluation part of Unified Parkinson's Disease Rating Scale, Modified Hoehn and Yahr Scale. All the evaluation tests were repeated 7 days after the first applications. Results: Comparisons revealed that all the balance evaluation tests were reliable and valid for Parkinson patients. On the other hand, it was also revealed that, Berg Balance Scale is more reliable (ICC=0.99) and showing higher correlation with motor part of Unified Parkinson's Disease Rating Scale (r=-0.75, p<0.05) and Modified Hoehn and Yahr Scale (r=-0.75/0.71, p<0.05). Conclusion: As a result of our study, that Berg Balance Scale, Tinetti Performance Oriented Balance and Gait Scale, clinical balance and mobility tests can be applied to Parkinson disease patients reliably, and among these tests Berg Balance Scale gives more comprehensive information regarding evaluation of different parameters of balance.


Amaç: Bu çalışmanın amacı, dengenin değerlendirmesinde kullanılan farklı değerlendirme yöntemlerinin, Parkinson hastalığındaki güvenirlik ve geçerliklerini karşılaştırmaktı. Gereç ve yöntem: Çalışmada 30 idiopatik Parkinson hastasına, “off” ve “on” dönemlerinde; Berg Denge Ölçeği, Tinetti Performansa Dayalı Denge ve Yürüme Ölçeği ile klinik denge ve fonksiyonel mobilite testleri yapıldı. Ayrıca hastalara Birleştirilmiş Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği’nin motor değerlendirme bölümü ile Modifiye Hoehn ve Yahr Ölçeği de uygulandı. Tüm değerlendirmeler 7 gün sonra tekrar edildi. Sonuçlar: Elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığı zaman, uygulanan tüm denge değerlendirmelerinin Parkinson hastaları için güvenilir ve geçerli yöntemler olduğu, ancak Berg Denge Ölçeği’nin daha fazla güvenirlik (ICC=0.99), Birleştirilmiş Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği motor değerlendirme bölümü (r=-0.75, p<0.05) ve Modifiye Hoehn ve Yahr Ölçeği (r=0.71, p<0.05) ile daha yüksek ilişki gösterdiği belirlendi. Tartışma: Çalışmamızın sonucunda, Berg Denge Ölçeği, Tinetti Performansa Dayalı Denge ve Yürüme Ölçeği, klinik denge ve fonksiyonel mobilite testlerinin Parkinson hastalarında güvenilir bir şekilde kullanılabileceği, bu değerlendirmelerden Berg Denge Ölçeğinin, dengenin farklı parametrelerinin değerlendirilmesinde daha kapsamlı bilgi vereceği sonucuna varıldı.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Balance, Balance tests, Parkinson's disease, Reliability
Citation
Published Version (Please cite this version)
Collections