Üniversite öğrencileri öğretim elemanlarının başarısını değerlendirebilir mi? ikilemler ve problemler

Date
2002
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
Print ISSN
1301-3718
Electronic ISSN
2458-8342
Publisher
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Volume
35
Issue
1-2
Pages
81 - 91
Language
Turkish
Type
Article
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Öğrencilerin öğretim elemanlarını değerlendirmesi (ÖÖED) üniversite düzeyinde bir eğitim kurumunun başarısının değerlendirilmesi alanında en yaygın ve etkin yöntemlerden birisidir (Seldin, 1984). ÖÖED yöntemi öğretim elemanlarının etkinliği konusunda öncelikli bir bilgi kaynağıdır ve bu bilgi eğitim kurumları tarafından hem “biçimlendirici” (formative-öğretim elemanının kendi performansını geliştirmesi) hem de “düzey belirleyici” (summative-öğretim elemanlarının bulundukları konumu korumaları, terfileri ve kıdemleri için) olarak kullanılabilir. Eğer bir üniversite sistemi profesyonel anlamda büyüyecek ise, ne değerlendirmeden kaçabilir ne de toplumun, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerini yargılamadan kabullenmesini bekleyebilir. İnsan öğesi söz konusu olunca belirsizlik kaçınılmazdır. Bu bağlamda kullanılan yöntemin aşamalı olarak gözden geçirilmesi “güvenilirlik” ve “geçerlilik” sağlar (Centra, 1993). Birkaç yöntemin bir arada kullanılması ve bu yöntemlerden birinin ÖÖED olması daha sağlıklıdır. Bu araştırmanın amacı ÖÖED sistemini üniversite ortamında öğrencilerin ve öğretim elemanlarının bakış açılarından incelemektir. Araştırmada hem “nicel” hem de “nitel” araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları, her ne kadar şu anda kullanılan ÖÖED sisteminin güçlü ve zayıf yanları olduğunu gösterse de, yeterli “ön bilgilendirme” ve “yönlendirme” ile sistemin üniversite, öğretim elemanları ve öğrenciler için daha “yapıcı” ve “etkin” hale gelebilecegini göstermektedir.


Student ratings are one of the most common and effective means of faculty evaluation (Seldin, 1984). Faculty evaluation systems can serve both formative and summative purposes and student evaluation serves as a first line source of data regarding the effectiveness of their instructors. If a university system is to grow professionally it cannot avoid evaluation nor can it hide in an Ivory Tower expecting society to accept proclaimed infallibility for instruction methods, techniques or good intent. Given the human equation there is an element of unpredictability. Through staged modifications of the system, reliability and validity can be achieved (Centra, 1993). When used in combination with other methods a high degree of reliability can be expected. The purpose of this study was to assess the Student Instruction Evaluation (SIE) System in terms of students’ and instructors’ perception at a university setting. Both qualitative and quantitative research methods were employed to collect the data. The results of the study show that although the SIE system has strengths and weaknesses, if the necessary “orientation” and “instruction” is provided the system will be more ”constructive” and “efficient”.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Öğrencinin öğretim elemanını değerlendirmesi, Öğretim elemanının değerlendirilmesi, Üniversitede eğitimin değerlendirilmesi, Yüksek öğretimin değerlendirilmesi, Student instructor evaluation, Instructor evaluation, Faculty evaluation, Higher education evaluation
Citation
Published Version (Please cite this version)