Anonim ortaklıklarda kamu denetimi ve gözetimi kapsamında Ticaret Bakanlığının denetimi

Limited Access
This item is unavailable until:
2021-02-17
Date
2020-07
Editor(s)
Advisor
Aytaç, Zühtü
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
English
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Bu tez, anonim ortaklıkların 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenmesini ele almaktadır. Anonim ortaklıkların ülke ekonomisindeki yeri ve önemi, bu ortaklıklar üzerinde kamu denetimi ve gözetimini gerekli kılmaktadır. Bu itibarla, Ticaret Bakanlığına anonim ortaklıkların kuruluş, işleyiş ve sona erme aşamalarını kapsayan, geniş anlamda denetim ve gözetime ilişkin önemli görev ve yetkiler tanınmıştır. Söz konusu yetkiler, 6102 sayılı Kanun‟un ve ilgili mevzuatın çeşitli hükümlerinde dağınık halde bulunduğundan, ayrıntılı bir inceleme ve değerlendirmeyi gerektirmektedir. Bu çalışmada, Ticaret Bakanlığının kamu denetimi anlamında sahip olduğu görev ve yetkiler ile bu yetkilerin kullanım şekillerine yer verilmekte olup, anılan bu yetkilerin kullanımına ilişkin tartışmalı ve tereddütlü noktalar üzerinde durularak ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne yönelik öneriler ileri sürülmektedir.


This thesis deals with the state inspection and supervision of Ministry of Trade regarding joint stock companies in the scope of the Turkish Commercial Code, Law No. 6102 (TCC). Considering joint stock companies‟ great impact on the national economy and their key roles, it could be alleged that state inspection and supervision over joint stock companies is crucially important and necessary. In this respect, significant and comprehensive duties and powers in relation to foundation, operation and also dissolution process‟ of joint stock companies are vested in the Ministry of Trade. Since there is not a one-stop legislation to look into all the abovementioned duties and powers and the relevant legislations are scattered in various provisions of TCC and other legislation, such legislations are closely evaluated and elaborately examined in this study. In addition, suggestions are put forward for the solution of the problems that may likely to arise by emphasizing controversial points in concern with the exercise of these powers.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)