Muammer Aksoy: hayatı ve suikasti

Date
2021
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

1946 sonrasında Türkiye çok partili döneme geçmişti. Bu dönemde Kemalizm’e karşı eleştirel tavırlar artmış, 12 Eylül 1980 darbesiyle ise Kemalizm’in ana fikirleri yeniden şekillenmeye başlamıştı. Muammer Aksoy, Kemalizm’i, Atatürk ilke ve inkılaplarını kendine temel alan önemli aydınlarımızdan biridir. 31 Ocak 1990’da siyasi ve ideolojik sebeplerden dolayı faili meçhul bir cinayete kurban gidene kadar 73 yıllık ömrünü araştırmalar yapmaya adamış ve bu kavramları en iyi şekilde korumuştu. Bu araştırmada Aksoy’un yazdığı kitaplarından, oğlu Işık Aksoy’dan öğrenilen kişisel hayatına dair bilgilerden, hem kendisi hem de dönem hakkında yazılmış gazete yazılarından ve yayımlardan bahsedilmiştir. Çok partili döneme geçiş, 1980 darbesi ve sonrasındaki siyasi iklimi incelemek Aksoy’un yaşamı ve suikastini anlamak için önem arz etmektedir. Bu araştırmada Muammer Aksoy’un kişisel hayatı, siyasi kimliği, içinde bulunduğu kuruluşlar, suikasti ve laik Türkiye Cumhuriyeti için gerçekleştirdiği çalışmalar işlenmiştir.


Turkey acquired a multi-party system in politics by the end of 1946. The critical manner towards the concept of “Kemalism” had appeared in this period. However, the ideas of Kemalism have re-emerged after the military coup of September 12, 1980. Muammer Aksoy is one of the Turkish intellectuals who have adopted Kemalism, Atatürk’s principles and his revolutionary vision. Aksoy has devoted his life of 73 years to academics and active duty in Turkish law and politics, until his assassination on January 31st, 1990. This research covers Muammer Aksoy’s literary work, information on his personal life provided by his son Işık Aksoy and media coverage about him in the time period. Transition to multi-party system in Turkey, military coup of 1980 and its aftermath, as well as the political environment of the time is crucial to understand Aksoy’s life and assassination. This paper explores Muammer Aksoy’s personal life, political identity, foundations he is associated with, his assasination and his work regarding defending secularism in Turkey.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Kemalizm, Siyasi cinayetler, Laiklik, Türk hukuku, Kemalism, Political assassinations, Secularism, Turkish law
Citation
Published Version (Please cite this version)