Tüketiciler ve genetiği değiştirilmiş ürün grupları: algılar ve etik inançlar üzerine bir araştırma

Date
2013
Advisor
Instructor
Source Title
Akdeniz İletişim Dergisi
Print ISSN
1304-3846
Electronic ISSN
2619-9718
Publisher
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi
Volume
Issue
20
Pages
236 - 245
Language
Turkish
Type
Article
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Bu araştırma, tüketicilerin genetiği değiştirilmiş ürün gruplarına yönelik (gıda, ilaç, kozmetik ve deterjan) fayda-risk algıları ile etik inançlarının belirlenmesi amacı ile planlanmış ve yürütülmüştür. Ankara’da kamu sektöründe çalışan tüketiciler tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırma materyalinin toplanmasında karşılıklı görüşme tekniği kullanılmış, cinsiyet ve yaş değişkenlerine bağlı farklılığın belirlenebilmesi için t-testi uygulanmıştır. Bulgular, gıda, kozmetik ve deterjanlar söz konusu olduğunda yaş değişkeninin ilaçlar söz konusu olduğunda ise hem yaş hem de cinsiyet değişkeninin etkili olduğunu göstermektedir.


This research was planned and carried out to determine consumers’ benefit-risk perceptions and moral beliefs towards genetically modified product groups (food, drug, cosmetic and detergent). Consumers, employed at ministries selected by random sampling method in Ankara, were included into study. In gathering the research materials were used to interview technique and t-test were performed for determining the differences dependent on gender and age variables. Results showed that the genetically modified product groups such as food, cosmetic and detergent have influenced age variable, as drug has influenced both of age and gender variables.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Tüketici, Genetik değişim, Gıda, İlaç, Kozmetik, Deterjan, Fayda, Risk, Algı, Etik inanç, Consumer, Genetic modification, Food, Drug, Cosmetic, Detergent, Benefit, Risk, Perception, Ethical belief
Citation
Published Version (Please cite this version)