Computerized adaptive testing for student selection to higher education

Date
2012
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Yükseköğretim Dergisi
Print ISSN
2146-796X
Electronic ISSN
2146-7978
Publisher
Deomed
Volume
2
Issue
1
Pages
13 - 19
Language
English
Type
Article
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

The purpose of the present study is to discuss applicability of computerized adaptive testing format as an alternative for current student selection examinations to higher education in Turkey. In the study, first problems associated with current student selection system are given. These problems exerts pressure on students that results in test anxiety, produce measurement experiences that can be criticized, and lessen credibility of student selection system. Next, computerized adaptive test are introduced and advantages they provide are presented. Then results of a study that used two research designs (simulation and live testing) were presented. Results revealed that (i) computerized adaptive format provided a reduction up to 80% in the number of items given to students compared to paper and pencil format of student selection examination, (ii) ability estimations have high reliabilities. Correlations between ability estimations obtained from simulation and traditional format were higher than 0.80. At the end of the study solutions provided by computerized adaptive testing implementation to the current problems were discussed. Also some issues for application of CAT format for student selection examinations in Turkey are given.


Bu çalışmanın amacı bilgisayar ortamında bireyselleştirilmiş test formatınınTürkiye'deki yükseköğretime öğrenci seçme sınavlarına alternatif olarak kullanılabilirliğini tartışmaktır. Çalışmada, önce mevcut öğrenci seçme sistemindeki sorunlar ortaya konmaktadır. Mevcut sınav sistemi öğrencilerinüzerinde büyük bir baskı yaratmakta, ölçme-değerlendirme bakımından eleştiriye açık unsurlar içermekte ve sistemin kamuoyu tarafından eleştirilmesine neden olmaktadır. Bunun ardından bilgisayar ortamında bireyselleştirilmiş testlerin dayandığı temel prensipler ve sağladıkları avantajlar açıklanmakta ve Türkiye'deki öğrenci seçme sınavlarının bu formatta uygulanabilirliğini araştıran deneysel bulgular paylaşılmaktadır. Daha sonra ise, iki farklıaraştırma deseni (simülasyon ve gerçek birey uygulaması) kullanan bir çalışmanın sonuçları paylaşılmaktadır. Sonuçlar (i) bilgisayar ortamında bireyselleştirilmiş formatın öğrenci seçme sınavının kağıt kalem formatı ile karşılaştırıldığında öğrencilere sorulan soru sayısında %80'e varan düşüşler sağladığını ve (ii) yetenek kestirimlerinin yüksek güvenilirliğe sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bireylerin klasik öğrenci seçme sınavlarından elde edilen yetenek kestirimleri ile CAT simulasyonlarından gelen kestirimleri arasındakikorelasyonlar 0.80'in üzerinde bulunmuştur. Gerçek bireyler ile yapılan CAT uygulaması da umut verici bulgular ortaya koymuştur. Çalışmanın sonunda bilgisayar ortamında bireyselleştirilmiş testlerin öğrenci seçme sistemikullanımının mevcut sorunlara nasıl çözüm getirdiği tartışılmış, ayrıca bireyselleştirilmiş formata geçiş konusunda bir takım noktalara değinilmiştir.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Computerized adaptive testing, Entrance to higher education, Student selection and placement, Bilgisayar ortamında bireyselleştirilmiş testler, Öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı, Yükseköğretime giriş
Citation
Published Version (Please cite this version)