Viyana Satım Antlaşması çerçevesinde sözleşmeden dönme

Date
2020-12
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
English
Type
Thesis
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Bu çalışma, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Çalışma ile Viyana Satım Antlaşması kapsamına giren bir milletlerarası satım sözleşmesinden dönme konusu incelenmiştir. Çalışmada öncelikle Antlaşma’nın sözleşmeye ihlal yaklaşımından kısaca bahsedilmiştir. Akabinde, Antlaşma’nın sözleşmeden dönme hakkının mevcudiyeti için aradığı iki alternatiften biri olan esaslı ihlal üzerinde durulmuş, bu doğrultuda tarafların Antlaşma kapsamındaki borçlarına ve başlıca esaslı ihlal hallerine değinilmiştir. Daha sonra, sözleşmeden dönme hakkının kullanılabileceği ikinci durum olan ek süre mekanizması ele alınmıştır. Son olarak, sözleşmeden dönme hakkının kullanılması bakımından sözleşmeden dönme beyanına ve sözleşmeden dönmenin sonuçlarına ilişkin detaylı açıklamalar yapılmıştır. Çalışmada Antlaşma’nın niteliği gereği, milletlerarası doktrindeki çalışmalardan ve çeşitli ulusal yargı makamları ile hakem heyetlerinin kararlarından mümkün olduğunca yararlanılmaya çalışılmıştır.


This study was prepared as a master's thesis at İhsan Doğramacı Bilkent University Institute of Economics and Social Sciences. The avoidance of an international contract within the scope of Vienna Sale Convention is examined by the study. First of all, the approach adopted by the Convention with regards to the breach is briefly mentioned in the study. Subsequently, fundamental breach, which is one of two alternatives required by the Convention for the existence of the right of avoidance of a contract is emphasized, and in this direction, the obligations of the parties under the Convention and main examples of fundamental breach are mentioned. Then, the additional period of time mechanism, the second case where the right of avoidance of a contract exists, is discussed. Finally, declaration of avoidance and the consequences of avoidance are comprehensively explained. Due to the characteristic of the Convention, international doctrines and decisions of various national judicial authorities and arbitral awards have been used as much as possible.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
CISG, Dönme, Ek süre, Esaslı ihlâl, Viyana satım antlaşması, Avoidance, Fundamental breach, Nachfrist, Vienna sales convention
Citation
Published Version (Please cite this version)