Prospective science teachers’ alternative conceptions about the chemistry issues

Date
2013
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
Print ISSN
1307-6086
Electronic ISSN
1307-6086
Publisher
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi
Volume
7
Issue
2
Pages
284 - 313
Language
English
Type
Article
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

The aim of this study is to determine alternative conceptions of prospective science teachers about the concepts of “Evaporation and Boiling”, “Acid-Base Neutralization Reactions”, “Dissolution and Factors Affecting Solubility”, “Gas Laws”, “Factors Affecting Reaction Rate” and “Electrochemical Cells”. The sample of the study conducted according to a case study consisted of 97 third-year students enrolled in Department of Science Teaching Programme in Faculty of Education in Giresun University. As the data collection tool, two- tier Chemistry Concept Tests (CCTs) developed by Karslı (2011) was used in this study. The results obtained from CCTs’ data indicated that the prospective science teachers have various alternative conceptions about the chemistry concepts also reported in the literature and not mentioned in the literature. Within this research, possible causes of the alternative concepts determined in this study discussed, and some recommendations are presented for the elimination of these alternative concepts.


Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının “Buharlaşma ve Kaynama”, “Reaksiyon Hızına Etki Eden Faktörler”, “Asit-Baz Nötrleşme Reaksiyonları”, “Çözünme ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler”, “Gaz Yasaları” ve “Elektrokimyasal Piller” konu başlıklarındaki kavramlarında sahip oldukları alternatif kavramlarını belirlemektir. Özel durum çalışmasına uygun olarak yürütülen bu araştırmanın örneklemi, Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programında öğrenim gören toplam 97 üçüncü sınıf öğretmen adayından oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak Karslı (2011) tarafından geliştirilen iki aşamalı kimya kavram testi (KİKAT) kullanılmıştır. Araştırmada fen bilgisi öğretmen adaylarının araştırma kapsamında ele alınan konularda literatürde rapor edilen alternatif kavramların yanı sıra literatürde rastlanmayan alternatif kavramlara da sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında tespit edilen alternatif kavramların olası nedenleri tartışılarak, bu alternatif kavramlarının giderilmesine yönelik bazı öneriler sunulmuştur.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Alternative conceptions, Prospective science teachers, Chemistry issues, Alternatif kavramlar, Fen bilgisi öğretmen adayları, Kimya konuları
Citation
Published Version (Please cite this version)