Kişisel verilerin korunması ve rekabet hukuku boyutuyla büyük veri

Limited Access
This item is unavailable until:
2021-07-11
Date
2020-12
Editor(s)
Advisor
Pınar, Hamdi
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
English
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında yaşanan teknolojik gelişmeler ekonominin dijitalleşmesi sürecini beraberinde getirmiştir. Özellikle internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte ekonomik faaliyetlerin çevrim içi ortamlara taşınması dijital ekonomi kavramının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu yeni ekonomi içerisinde kişisel veriler birçok dijital pazarın belkemiği haline gelmiştir. Bu durum üzerinde “büyük veri” olgusunun önemli bir rolü bulunmaktadır. Zira büyük veri, teşebbüslerin neredeyse gerçek zamanlı olarak verileri toplamasına, analiz etmesine ve bunlardan sonuç çıkarmasına olanak tanımaktadır. Bununla birlikte kişisel verilerin bu şekilde kullanılmasının bireylerin menfaatleri ile çatışabilecek olması ihtimali bu verilerin korunması gerekliliğini gündeme getirmektedir. Ayrıca büyük veri setlerinin hızla artan ekonomik kullanımlarının rekabet düzeni üzerinde de birtakım etkiler doğuracağı açıktır. Bu çalışmada kişisel verilerin korunması, büyük veri ve rekabet hukuku alanları arasındaki etkileşim temel alınarak mevcut rejimin büyük veri temelli pazarlarda gündeme gelebilecek rekabetçi endişeleri gidermede ne derece yeterli olabileceği sorusu cevaplanmıştır.


Technological developments in the information age we live in have brought the process of digitalization of the economy. Especially with the widespread use of the internet, the transfer of economic activities to online platforms has led to the emergence of the concept of the digital economy. In this new economy, personal data has become the backbone of many digital markets. “Big data” phenomenon plays an important role in this situation. Because big data allows enterprises to collect, analyze and draw conclusions from data in almost real-time. However, the possibility that such use of personal data may conflict with the interests of individuals raises the necessity of protecting these data. Besides, the increasing economic use of large data sets will also have some effects on the competitive environment. In this study, based on the interaction between the fields of data protection, big data and competition law, the question of to what extent the current regime will be sufficient in eliminating the competitive concerns that may arise in data-driven markets has answered.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)