Uluslararası hukukta gıda hakkı

Limited Access
This item is unavailable until:
2020-02-28
Date
2019-07
Editor(s)
Advisor
Onar, Erdal
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Bu çalışmada, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme başta olmak üzere insan haklarını korumaya yönelik farklı uluslararası antlaşmalarda ve yumuşak hukuk belgelerinde tanınmış olan gıda hakkının, normatif içeriği ve devletlere yüklediği yükümlülükler ele alınmıştır. Bu çerçevede, açlığın farklı biçimleri ve boyutları değerlendirilmekle birlikte, günümüzde gıda hakkı ihlallerinin ne şekillerde tezahür ettiği ortaya konulmuştur. Ayrıca, ihlaller karşısında uluslararası hukukta hâlihazırda var olan mekanizmalar kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir. Son olarak, gıda hakkının herkes için etkin bir şekilde sağlanabilmesi için gerek uluslararası hukukta gerekse uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmenin araçlarından biri olan ulusal hukukta atılması gereken adımlar, olası çözüm önerileri olarak sunulmuştur.


In this study, the normative content of the right to food, which is recognized particularly in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, various international human rights treaties and soft-law instruments, and the obligations arising from the relevant right are scrutinized. In this context, along with the evaluation of different forms and levels of hunger, in what ways the violations of the right to food occur are set forth. Furthermore, the existing mechanisms of international law for violations of the right to food are evaluated in a comprehensive manner. Finally, the steps to be taken for the realization of the right to food for all in an efficient manner, both in international law and national law, which is one of the instruments for the fulfilment of the obligations arising from international law, are offered as possible solutions.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)