E-Books

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • ItemOpen Access
  Dijitalin yüzyılı
  (Ankara : SETA Kitapları,2023., 2023-06) Uslu, Sefa; Babaoğlu, Cenay; Beyribey, Yavuz Emir
  Tarihsel süreçte ortaya çıkan teknolojik gelişmeler önemli toplumsal ve idari etkilere neden olmuştur. Bu anlamda nasıl ki barutun, pusulanın, ateşli silahların bulunması ulusal ve uluslararası politikaları değiştirdiyse ve buharlı makineler, telefon, telgraf, demiryolu nasıl yönetim yapılarını dönüştürdüyse günümüzde de dünya yeni bir dönüşüm ile karşı karşıyadır. Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, sorunların çözümünü kolaylaştırmakta ve farklı alternatifler üzerinden çözümleri mümkün kılmaktadır. Öte yandan küreselleşme ve dijitalleşme süreçleri diğer sektörleri olduğu kadar kamu sektörünü de değiştirmektedir. Özellikle bilgi üretim süreçlerinde avantajlar gelişmekte, maliyetler düşmekte ve mesafe sınırı tanımadan ürün ve hizmet üretimi mümkün hale gelmektedir. Bilgi teknolojileri yoluyla daha doğru kararlar, daha etkin planlama, daha etkili eylemler mümkün kılınmaktadır. Bir yandan idari süreçler diğer yandan toplumlar ve yaşam koşulları değişmektedir. Bu anlamda dijital çağ, Dördüncü Sanayi Devrimi (Endüstri 4.0) gibi pek çok isimle adlandırılan bu son on yıllık dönemde; nitelikli, yetenekli ve dijital yetkinliklere sahip insan gücüne erişebilmek önemli bir ihtiyaçtır. Dijitalin Yüzyılı kitabının da temel gayesi bu minvalde bilgi üretimi sağlayabilmek olmuştur. Elinizdeki kitap farklı teknolojiler eliyle yürüyen dijitalleşme süreçlerini açıklamakta ve dijitalleşmeyle beraber gündeme gelen yeni tartışma başlıklarını ele almaktadır. Kitabın ilk bölümünde Safa Uslu ve Cenay Babaoğlu, dijital dönüşüm ve dijital devlet konusunu ele almakta ve genel bir çerçeve çizmektedir. Mürüvvet Ünal Bayram tarafından hazırlanan ikinci bölümde dijital devlet anlayışı Türkiye bağlamı üzerinden konu edinilmekte ve küresel trendler bağlamında Türkiye’nin çalışmaları değerlendirilmektedir. Üçüncü bölümde Atilla Aydın, yapay zekâ stratejilerine odaklanarak farklı ülkelerin bu alandaki çabalarını karşılaştırmalı olarak incelemektedir. Dördüncü bölüm, veriden değer üretilmesi meselesi; “veri analizi”, “büyük veri” ve açık veri” gibi alt başlıklar bağlamında Levent Memiş tarafından hazırlanmıştır. Mete Yıldız’ın hazırladığı altıncı bölüm, dijitalleşme konusunda Türkiye’nin attığı adımları Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin rolü üzerinden değerlendirmektedir. Yedinci bölümde Cenay Babaoğlu ve Zehra Çubukcu, dijital teknolojilerin insan kaynakları yönetimi üzerindeki etkisini dijital yetkinlikler odağında ve yetenek/değer yönetimi bağlamında analiz etmektedir. Yavuz Emir Beyribey ve Salih Talay tarafından hazırlanan sekizinci bölümde dijital güvenlik konusu farklı boyutlarıyla irdelenmiştir. Dokuzuncu bölümde Gloria S. Özdemir, dijital teknolojilerin uluslararası güvenliğe etkisini ele almış, Şeyma Özcan ise onuncu bölümde yeni bir yaklaşım olarak dijital diplomasi konusunu incelemiştir. Erman Akıllı tarafından hazırlanan on birinci bölümde dijitalleşmenin önemli dezavantajlı alanlarından biri haline gelen dezenformasyon meselesi irdelenirken on ikinci bölümde Işıl Selen Denemeç ve Can Sarıçiçek dijital ekonomiler ve rekabet hukukunun dönüşümü konusuna odaklanmıştır. Kitabın son bölümünde Cenay Babaoğlu, Yavuz Emir Beyribey ve Safa Uslu geçmişten günümüze Türkiye’nin dijitalleşme serüvenini ulusal ve uluslararası araştırmalar üzerinden ele almıştır. Alanında uzman kıymetli yazarlar tarafından hazırlanan Dijitalin Yüzyılı kitabında dijital dönüşüm konusundaki önemli gelişim ve yeniliklere odaklanılmıştır. Öte yandan dinamik bir süreç olan ve hızlı gelişen teknolojilerle sürekli yenilenen bir alan olan dijital dönüşümün sürekli güncelleme ve sürekli yenilenme ihtiyacı vurgulanmalıdır. Bu eserin tüm araştırmacılara ve okuyuculara faydalı olması temennileriyle keyifli okumalar dileriz.
 • ItemOpen Access
  Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler: bildiri özetleri, ÜNAK 2013 Konferansı
  (UNAK, 2013-09-19) Çakmak, Tolga; Körpeoğlu, Hüseyin; Akın, H. Fırat; Özel, Nevzat
 • ItemOpen Access
  Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu
  (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2014-12-12) Gönel, Hüseyin