The development of railways in the late Ottoman Era

Date
2020
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
English
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Sultan Abdülmecîd initiated the railway project in the Ottoman Empire with the hope that it would bring back the economic and political glory the Empire had once known. This paper explores the wide-ranging political and social consequences of this decision, and the unfolding progress and development of the railways. It examines foreign influences, economic difficulties, political pressures, and rebellions in the Balkans, all of which exerted their own unique pressures on the Ottoman Empire and this project, leaving behind imprints that can be observed to this day. The legacy of the railway project hung heavy on the newly created Republic of Turkey but has since become an asset to the country.


Sultan Abdülmecîd, Osmanlı İmparatorluğu’nun geçmişte sahip olduğu ekonomik ve politik gücünü yeniden canlandırmak amacıyla demiryolu projesini başlatmıştır. Bu araştırma, bu projenin çeşitli politik ve sosyal sonuçlarını ve demiryollarının gelişim sürecini incelemektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nu etkileyen yabancı kültürler, ekonomik sorunlar, politik baskılar ve Balkanlar’daki isyanların, demiryolu projesi üzerindeki etkileri bugün dahi görülen izleri de araştırma kapsamındadır. Demiryolu projesinin mirası, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti üzerinde ağır bir etki yaratmış olsa da, zaman içinde ülkenin önemli bir varlığı haline gelmiştir.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Ottoman Empire, Railways, Crimean War, Balkans, Osmanlı İmparatorluğu, Demiryolları, Kırım Savaşı, Balkanlar
Citation
Published Version (Please cite this version)