Türkiye'de 1950'li yıllarda köylere içme ve kullanma suyu hizmetinin götürülmesi

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Türkiye’de 1950’li yıllarda köylerin ve köylülerin durumu, ülkenin gelişim çizgisini izlemek için önemli bir veri kaynağı olarak ele alınabilir. Bu bağlamda, 1950 ile 1970’li yıllar arasındaki süreçte köylere su hizmetinin götürülmesi de incelenmeye değer bir konudur. Köylülerin insani ihtiyaçlardan suya ulaşımı, sözü edilen genel çizgiyi izlemenin ön koşullarından biridir de. Bu çalışma da belli bir tarihsel süreci anlamak ve o sürecin bugünlere ne şekilde yansıdığını tartışabilmek için literatüre bir katkı sunmak amacı taşımaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde Türkiye’de 1950’’li yıllarda köy olgusu üzerinde durulmuştur. Böylece köy ve köylü gerçeğinin genel çerçevesi çizilmeye çalışılmıştır. Böylece aynı dönemde köylülerin insani ihtiyaçlarına ulaşımı ve bu ihtiyaçları sağlama koşullarının araştırılması anlamlı bir noktaya taşınmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise köylülere hizmet sunan kuruluşlar “Köy Hizmetleri” başlığı altında değerlendirilerek bu kurumların ne oldukları, ne yaptıkları gibi sorulara cevap verilmiştir. Böylece, “Köy Hizmetleri” başlığı altında değerlendirilen kurumların köylerdeki faaliyetlerinin bağlamı oturtulmuş, sonrasında söz konusu faaliyetler insani ihtiyaca yönelik faaliyetler merkezinde derlenerek aktarılmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise çalışmanın asıl araştırma konusu olan köylere su hizmetinin götürülüşü konusuna odaklanılmıştır. Bunun için konuyla ilgili hem bir canlı tanık hem de bir uzman olan Ali Özkan’ın verdiği bilgiler ışığında Türkiye’de 1950’li yıllardan 1970’li yılların ortalarına kadarki süreçte köylere suyun ulaştırılmasının aşamaları aktarılmaya çalışılmıştır. Böylece, bütünden özele gelerek tarihsel açıdan önemli olduğu düşünülen bir çalışma yapılmıştır.


The situation of villages and villagers in Turkey in the 1950s can be considered as an important data source to follow the development line of the country. In this context, the provision of water services to the villages in the period between the 1950s and the 1970s is an issue worth examining. The villagers' access to water, out of humanitarian needs, is one of the prerequisites for following the aforementioned general line. This study aims to contribute to the literature in order to understand a certain historical process and to discuss how that process is reflected today. In the first part of the study, the village phenomenon in Turkey in the 1950s was emphasized. Thus, the general framework of the village and peasant reality has been tried to be drawn. Thus, in the same period, the access of the villagers to their humanitarian needs and the investigation of the conditions to meet these needs has moved to a meaningful point. In the second part of the study, the institutions that provide services to the villagers are evaluated under the title of “Village Services” and questions such as what these institutions are and what they do are answered. Thus, the context of the activities of the institutions evaluated under the title of “Village Services” in the villages was established, and then these activities were compiled and conveyed in the center of activities for humanitarian needs. In the last part of the study, the main research subject of the study, which is the water service to the villages, is focused on. For this purpose, in the light of the information given by Ali Özkan, who is both a living witness and an expert on the subject, the stages of water delivery to the villages in Turkey from the 1950s to the mid-1970s were tried to be conveyed. Thus, a study, which is thought to be historically important, has been made by coming from the whole to the specific.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Citation
Published Version (Please cite this version)