Çokyollu kanal parametre kestirimi için yeni bir dizilim sinyal işleme tekniği

Date
2007-06
Advisor
Instructor
Source Title
2007 IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications, SIU
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
IEEE
Volume
Issue
Pages
1 - 4
Language
Turkish
Type
Conference Paper
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Bu bildiride, çarpraz belirsizlik işlevinin kullanıldığı yeni bir dizilim sinyal işleme tekniği önerilmektedir. Geliştirilen teknik bir algılayıcı dizilimine gelen sinyallerden herbirinin geliş yönünü (GY), zaman gecikmesini Doppler kaymasını ve genliğini dürümlü bir sekilde kestirir. Önerilen Çarpraz Belirsizlik İşlevi - Yön Bulma (ÇBI-YB) tekniği ile Çoklu Sinyal Sınıflandırması (MUSIC) algoritmasının performansları sentetik sinyaller kullanılarak kök Ortalama Karesel Hata (kOKH) cinsinden değişik işaret Gürültü Oranı (İGO) değerleri için karşılaştırılmıştır. Önerilen tekniğin başarımı kayıt edilmiş çokyollu yüksek-enlem iyonosfer verileri üzerinde irdelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, düşük İGO değerlerinde dahi çokyollu sinyal kaynaklarını ayırmada önerilen ÇBİ-YB tekniğinin ciddi başarım artışı sağladığını göstermektedir.


In this paper, a new array signal processing technique, which make use of the cross ambiguity function calculation, is proposed. Developed technique estimates direction of arrival (DOA), time delay, Doppler shift and amplitude corresponding to each impinging signal onto a sensor array in an iterative manner. Performances of the proposed technique Cross Ambiguity Function - Direction Finding (CAF-DF) and Multiple Signal Classification (MUSIC) are compared using synthetic signals in terms of root Mean Squared Error (rMSE) for different Signal-to-Noise Ratio (SNR) values. Success of the proposed technique is studied on the recorded multipath high-latitude ionosphere data. Results show that proposed CAF-DF technique increases the success rate considerably in separating signal sources even for low SNR values.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Array signal processing, Cross ambiguity function, DF techniques, Direction-finding, Doppler shifting, High-latitude ionosphere, Low SNR, Multi-path, Multi-path channels, Multiple signal classification, Root mean squared-error, Signal sources, Synthetic signals, Time delaying, Acoustic intensity, Channel estimation, Direction of arrival, Error analysis, Estimation, Fluorescence, Parameter estimation, Radio direction finding systems, Room and pillar mining, Semantics, Signal filtering and prediction, Signal to noise ratio, Wavelet analysis, Signal processing
Citation
Published Version (Please cite this version)