A case study on instructors' perceptions of writing exam grading criteria

Date
2013
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Hacettepe University Journal of Education
Print ISSN
1300-5340
Electronic ISSN
Publisher
Hacettepe University
Volume
28
Issue
1
Pages
369 - 381
Language
English
Type
Article
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

This study was conducted to analyze the instructors' perceptions of the writing exam grading criteria used in the Faculty Academic English within the context of Freshman English courses at a private university in Turkey. Fifty-five instructors were involved in the study. The data were collected via quantitative and qualitative data collection instruments. Close-response items provided quantitative data and the qualitative data were derived from open-response items. The results indicate that the instructors believe the criteria help to establish standard grading across the program. However, they still have some doubts about the way the criteria are applied across the program while assessing students' writing. It is noteworthy that the instructors in this study had different perspectives and approaches while using the criteria in their own settings. Therefore, the results of this study highlight a crucial need for training the raters on how to apply any grading criteria to ensure objectivity in student assessment.


Bu çalışma, Türkiye’de özel bir üniversitede öğretim elemanlarının, İngilizce akademik yazma dersi için kullanılan yazma sınavı değerlendirme ölçütleri hakkındaki görüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Araştırmaya 55 öğretim elemanı katılmıştır. Veriler kapalı ve açık uçlu soruların bulunduğu bir anket ile gönüllü öğretim elemanları ile yapılan mülakatlardan elde edilmiştir. Anketteki kapalı uçlu sorulardan nicel veriler, anketteki açık uçlu sorular ile yapılan mülakatlardan ise nitel veriler sağlanmıştır. Sonuçlar, öğretim elemanlarının genel olarak var olan ölçütlerin Akademik İngilizce Programı içinde standart bir değerlendirmeyi sağladığını düşündüklerini göstermektedir. Ancak, ölçmede kullanılan kategorilerin eşit olarak puanlandırılmaması ve ölçütlerin bütün öğretim görevlileri tarafından aynı şekilde kullanılmadığı yönünde kaygılar mevcuttur. Öğretim elemanlarının ölçütleri kullanırken farklı bakış açıları ile hareket ettikleri görülmüştür. Elde edilen bulgulara dayanılarak değerlendirme ölçütlerinin güvenirliğini artırmaya yönelik değerlendiricilerin eğitilmesi gibi çeşitli önerilerde bulunulmuştur

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Academic writing, Assessment criteria, English, Instructors, Perceptions, Akademik yazım, Değerlendirme ölçütleri, İngilizce, Öğretim görevlileri, Görüşler
Citation
Published Version (Please cite this version)