Kıvılcım olarak gittiler, alev olarak geldiler: Bedia Sancak'ın Türkiye tıp bilimine ve Türkiye akademik hayatına katkıları (1933-1970)

Date
2018
Authors
Alat, Kadir
Beyoğlu, Melih
Sancak, Melodi
Soydal, Önder
Şaşmaz, Şevval
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Bu çalışmada, Türkiye'nin erken dönem eğitim politikaları ile yurt dışına öğrenci gönderme politikası, bu politikaların Türk Eğitim Sistemi'ne ve toplumsal hayatına etkileri Almanya'da eğitim almış ve döndüğünde Türkiye'nin anatomi alanında ilk kadın profesörü olarak görev yapmış Bedia Sancak özelinden yola çıkılarak, diğer birincil ve ikincil kaynakların da yardımıyla araştırılmıştır. Bu bağlamda Bedia Sancak ile kapsamlı bir röportaj yapılmış ve birincil kaynak olarak proje kapsamında değerlendirilmiştir. Proje kapsamında Bedia Sancak’ın hayatı, farklı dönemlerde Türkiye’ye ve orada bulunduğu dönemde Alman eğitim sistemine ve kültürel yaşantısına dair izlenimleri irdelenmiştir. Ayrıca dönemsel koşullara birinci derecede tanıklık etmiş birinin gözünden Türkiye’deki sosyal, kültürel yaşama ve aynı zamanda Türkiye Tarihi için önemli bazı olaylara açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Bu anlamda çalışma Bedia Sancak’ın hayatına, eğitim perspektifinden Türkiye politikalarına ve sonuçlarına ışık tutmayı amaçlamıştır.


In this study, Turkey’s early education policies and the policy of sending students abroad, those policies effects on the Turkish education system and social life, thanks to Bedia Sancak who has been received education in Germany and is the first female anatomy professor of Turkey, are studied with help of primary and secondary sources. In this context, the comprehensive interview is made with Bedia Sancak and the interview is used in the scope of study as a primary source. In the study, Bedia Sancak’s life, her impressions on varied periods of Turkey, and Germany’s education system and cultural life when she was there are examined. Moreover, the cultural and social life of Turkey and crucial events are tried to be revealed in the eye of a person who has witnessed. The study aims to enlighten Bedia Sancak’s life and Turkey’s policies on education and their consequences.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Bedia Sancak, Eğitim, Yurt dışına Öğrenci gönderme, Türkiye Tarihi, Eeducation, Ending students abroad, Turkish history
Citation
Published Version (Please cite this version)