Ozanlık geleneğinin yerel bir örneği: Emlek Yöresi Ozanları

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Kudret Emiroğlu, HIST200-2 (2022-2023 Fall);3
Abstract

Ozanlık, köklü bir gelenek olduğu için birçok akademik çalışmada incelenmiştir. Bu çalışmada ise ozanlık geleneği Emlek yöresi özelinde incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde ozanlık – âşıklık geleneğinin tarihsel serüveni ve aralarındaki ilişki incelenmiştir. Devamında 1950 ile 1990 yılları arasında ozanlık geleneğini dönüştüren temel üç olgu, yani göç, teknolojik gelişmeler ve politika üzerinde durulmuştur. Çalışmanın son bölümünde ise sözlü kaynak Rıza Aydın’la yapılan görüşmeler ışığında; Emlek yöresinin ozanları, Emlek yöresinde ozanlık geleneği, yörenin, diğer yörelere oranla neden daha fazla ozan çıkarttığı ve Emlek yöresi ozanlarının etkilendikleri, etkiledikleri alanlar gibi konular masaya yatırılarak çalışmaya konu olan inceleme tamamlanmıştır.


The tradition of bardship has been studied in many academic works. In this study, the tradition of bardship is examined in the specific context of the Emlek region. In the first part of the study, the historical journey of the tradition of bardship and minstrelsy and relation between them is examined. Afterwards, the three main phenomena that transformed the poet tradition between 1950 and 1990, namely migration, technological developments and policy, were emphasized. In the final part of the study, the bards of the Emlek region and the tradition of bardship in the Emlek region are examined based on interviews with the oral source Rıza Aydın. The question of why the Emlek region produces more bards than other regions is sought to be answered. Then, the areas influenced by and influencing the bards of the Emlek region are discussed, and the study of the investigation subject is completed.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)