1980 sonrası Dedelik kurumu ve Ocak sisteminin durumu

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Kudret Emiroğlu, HIST200-17 (2022-2023 Fall);4
Abstract

Alevilik Türk tarihi ve kültüründe önemli bir yere sahip olmuş bir inanç biçimidir. Alevilikte bulunan Dedelik Kurumu Türk toplumunda geniş kitleler tarafından benimsenmiştir. Türkiye’yi birçok alanda köklü değişiklere iten 1980 Darbesi siyasi ve toplumsal nedenlerden dolayı Dedelik kurumunun vizyon ve misyonlarında değişiklere gitmesine sebep olmuş, Dedelerin bulunduğu ocakların kendilerini yenilemesini şart kılmıştır. Hıdır Abdal Ocağı 80 Darbesinin öncesini ve sonrasını yaşamış, haksızlıklara ve ötekileştirme politikalarına maruz kalmış bir ocaktır. Darbeden bugüne Hıdır Abdal Ocağı vizyonunu ve misyonunu güncellemiş ve aktif olarak Ailevi çevrelere hitap etmeye devam etmektedir. 1980 Darbesi ve sonrasının Alevi inancı üzerindeki etkileri, Dedelik kurumunda yaptığı değişikler ve Hıdır Abdal Ocağının tarihçesi ve dönüşümü yazımızda incelenmiştir.


Alevism is a form of belief that has an important place in Turkish history and culture. The “Dedelik” Institution, which is in Alevism, has been adopted by large masses in Turkish society. The 1980 Coup, which pushed Turkey to radical changes in many areas, caused changes in the vision and mission of the “Dedelik” institution due to political and social reasons, and made it necessary for the quarries where the Dedes are located to renew themselves. Hıdır Abdal Ocağı is a hearth that lived before and after the 1980 Coup and was exposed to injustices and othering policies. Since the coup, Hıdır Abdal Ocağı has updated its vision and mission and continues to actively appeal to family circles. The effects of the 1980 Coup and its aftermath on the Alevi belief, the changes it made in the Dedelik institution, and the history and transformation of the Hıdır Abdal Hearth were examined in our article.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)