1990-1999 yılları arası Türkiye’nin Kosova Politikası

Date
2022
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Dünya savaşı sonrasında Sırplar ve Arnavutlar arasında oluşan anlaşmazlık Miloşeviç yönetiminin milliyetçi politikalarıyla iki milletin kutuplaşmasına sebep olmuştur. İlerleyen süreçte gelen NATO müdahalesi, Kosova meselesine farklı dinamikler katmıştır. Bu araştırmada Türkiye’nin 1990 yılı öncesi izlediği temkinli Balkanlar politikasının sebepleri ve ilkeleri araştırılmıştır. Bahsi geçen politikanın, zamanın muhalefet partilerince eleştirildiği noktaları incelenmiştir. 1990-1999 yılları arası Batı ülkelerinin kolektif Kosova politikası ve 1999 NATO müdahalesini izleyen süreçte Türkiye, yenilikçi bir politika izlemiş ve dış politikada batılılaşma yoluna girmiştir. Türkiye’nin dış politikasındaki yenilikçi adımının batılılaşma yönündeki önemine değinilmiştir. Son olarak, NATO müdahalesine giden yolda Türk azınlıkların toplumdaki yeri ve NATO müdahalesi sonrası yükselen Arnavut milliyetçiliğinin Türk azınlıklar üzerindeki etkisi incelenmiştir.


The conflict between the Serbs and Albanians after the First World War caused the two nations to become polarized with the nationalist policies of the Milosevic administration. The NATO intervention in the following period has influenced the Kosovo issue. In this research, the goals, and principles of the cautious Balkan policy that Turkey followed before 1990 were investigated. In that period, the aforementioned policy was criticized by the opposition parties. In the period following the collective Kosovo policy of the Western countries between 1990- 1999 and the 1999 NATO intervention, Turkey followed an innovative policy and entered the path of westernization in foreign policy. The importance of Turkey's innovative step in foreign policy towards westernization has been examined. Finally, the social status of Turkish minorities in society on the way to NATO intervention and the effect of Albanian nationalism on Turkish minorities, which rose after NATO intervention, were examined.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Sırp, Arnavut, Miloşeviç, NATO, Türk Azınlıklar, Kosova, Milliyetçilik, Serbian, Albanian, Milosevic, Turkish Minority, Kosovo, Dış politika, Foreign policy, Nationalism
Citation
Published Version (Please cite this version)