Mübadele sonrası mübadiller ve Türkiye Cumhuriyeti

Date
2021
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Bu makalede, 30 Ocak 1923 tarihinde ön protokolü yapılan ve Lozan Barış Antlaşması ile resmileştirilen 1.200.000 Ortodoks Hristiyan Rum'un, Anadolu'dan Yunanistan'a; 500.000 Müslüman Türkün de Yunanistan'dan Türkiye'ye göç etmesini kapsayan mübadelenin tarihi, tarihsel süreci ve sonuçları; TBMM hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin aynı zamanda Yunan hükümeti ve Yunanistan’ın bu süreçteki mübadiller için yaptıkları ve yine aynı zamanda etkilendikleri alanlar incelenmiştir. Ayrıca ek olarak, Rum ve Türk mübadillerin yaşadıklarına, gözlemlerine ve onların da perspektiflerine odaklanılmıştır. Bu incelemeler yapılırken yazılı kaynakların yanında pek çok sözlü kaynaktan da yararlanılmıştır.


In this article, 1,200,000 Orthodox Christian Greeks, whose preliminary protocol was signed on 30 January 1923 and became official with the Lausanne Peace Agreement, from Anatolia to Greece; The history, historical process and results of the population exchange, which includes the immigration of 500,000 Muslim Turks from Greece to Turkey; the things that Grand National Assembly of Turkey government and the Republic of Turkey and the Greek government and Greece have done for the immigrants in this process and which they were also affected by in these areas are examined. In addition, the experiences, observations and perspectives of Greek and Turkish refugees were focused on. While conducting these examinations, many oral sources were used as well as written sources

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Mübadele, Mübadil, Göç, Türk, Lozan
Citation
Published Version (Please cite this version)