Now showing items 1-20 of 37

  • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre anonim şirketlerde elektronik yönetim kurulu 

   Beder, Aylin (Bilkent University, 2021-02)
   Bu çalışmamızın amacı anonim şirketlerde kısmen veya tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantılarının işleyişinin açıklanmasıdır. Kanun koyucu gelişen teknolojiyi ve gittikçe sayıları artan ...
  • Anayasa mahkemesi iptal kararlarının zaman yönünden uygulanması 

   Özveri, Kübra Cemre (Bilkent University, 2020-12)
   Bu tez, Anayasa Mahkemesi iptal kararlarının zaman yönünden uygulanmasını ele almaktadır. Anayasa Mahkemesi iptal kararlarının zaman içindeki etkisi, öncelikle anayasaya aykırılığın hukuki sonucu çerçevesinde incelenmiştir. ...
  • Anayasa mahkemesi kararlarında Kemalizm ve otoriterlik: analitik bir inceleme 

   Alpbaz, Mustafa Mert (Bilkent University, 2019-09)
   Bu çalışmanın amacı Kemalizm’in Türkiye’deki anayasacılık hareketlerindeki rolünü ortaya koymaktır. Çalışmada Kemalizm’in bir ideoloji olarak Türkiye anayasalarına yansıması siyasi ve tarihi gelişmeler çerçevesinde ...
  • Anonim ortaklıklarda kamu denetimi ve gözetimi kapsamında Ticaret Bakanlığının denetimi 

   Özden, Ece (Bilkent University, 2020-08)
   Bu tez, anonim ortaklıkların 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenmesini ele almaktadır. Anonim ortaklıkların ülke ekonomisindeki yeri ve önemi, bu ortaklıklar üzerinde kamu ...
  • Arbitrability of competition disputes 

   Bolatoğlu, Hilmi (Bilkent University, 2018-05)
   Today, arbitration is seen as a neutral and effective solution to disputes in the rapidly expanding international trade and is favored much more than national courts. The fact that the fast-growing world trade has brought ...
  • Bağlı şirketi kayba uğratma suretiyle hâkimiyetin hukuka aykırı kullanımı 

   Gültepe, İrem (Bilkent University, 2020-12)
   Şirketler topluluğu, Türk hukukunda ilk defa 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile düzenlenmiştir. Şirketler topluluğuna ilişkin düzenlemeler kapsamında, bir şirketin başka bir şirket üzerinde TTK madde 195 ...
  • Benefits of founders in accordance with the Turkish Commercial Code 

   Hazıroğlu, Elif Cemre (Bilkent University, 2017-02)
   Firstly, it was attempted in this work to ascertain the importance of possessing the ‘founder’ title in joint-stock companies, and its results with respect to the activities of the company and legal responsibilites arising ...
  • Ceza yargılamasında jüri 

   Erdem, Bedirhan (Bilkent University, 2020-07)
   Bu tezde, halkın ceza yargılamasına jüri olarak katılması incelenmiştir. Soruşturma ve kovuşturma evresine konumlanan jüri, ceza yargılaması öznesi olarak ele alınmıştır. Halkın jüri olarak özneleşmesi, Amerika ...
  • Civil liability of the arbitrators 

   Konuralp, Orhan Emre (Bilkent University, 2018-02)
   This study examines the legal basis, scope and consequences of the civil liability of arbitrators, who constitute one of the essential elements of arbitration, which is a frequent dispute resolution method. For this purpose, ...
  • Contracts of guarantee relating to capital market instruments 

   Benli, Erman (Bilkent University, 2017-09)
   In this thesis, contracts of guarantee relating to capital market instruments, which is regulated in the Capital Market Law so as to harmonize with UNIDROIT and EU regulations, are examined. First, the financial collateral ...
  • Foreign Element and Its Results in Civil Procedure 

   Erdoğan, Ersin (Bilkent University, 2015)
   This thesis dealt with foreign element and its results in Civil Procedure. In this context, first, foreign element is defined, and then qualification issue is analyzed. In addition, dogmatic justification of lex fori ...
  • Fundamental corporate changes of publicly held corporations and their consequences 

   Tarhan, Damla Gül (Bilkent University, 2017-12)
   Fundamental corporate changes of publicly held corporations have been codified in capital market law. Article 23, 24 and 25 of Capital Market Law with the code number 6362 and Comminuque on Common Principles of Fundamental ...
  • Kişisel verilerin korunması ve rekabet hukuku boyutuyla büyük veri 

   Ekin, Beste (Bilkent University, 2021-01)
   İçinde bulunduğumuz bilgi çağında yaşanan teknolojik gelişmeler ekonominin dijitalleşmesi sürecini beraberinde getirmiştir. Özellikle internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte ekonomik faaliyetlerin çevrim içi ...
  • Külli halefiyet hallerinin vergi sorumluluğu açısından değerlendirilmesi 

   Dayanç Kuzeyli, Nazlı Nilay (Bilkent University, 2019-09)
   Vergi sorumluluğu, vergi alacağına ilişkin maddi ve şekli ödevlerin yerine getirilmesinin, vergiyi doğuran olay kendi kişiliğinde gerçekleşmiş olmayan üçüncü kişilerden talep edilebilmesine imkân verir. Külli ...
  • Law applicable to the formal validity of marriages and consular marriages 

   Akgün Tekgül, Cansu (Bilkent University, 2018-04)
   The number of marriages possessing foreign elements is increasing rapidly in today's globalized world where international movement of people across nation states’ boundaries has gained significant momentum. In order to ...
  • Law making power of Grand National Assembly of Turkey under 1982 Constitution 

   Yüksel, İsmail (Bilkent University, 2018-04)
   This thesis examines the legislative procedure of Grand National Assembly of Turkey. Journey of legislative bills that start form their submission to the chair of the parliament until their ratification has been reviewed. ...
  • Milletlerarası ticari tahkim açısından çevrimiçi (online) tahkim yöntemi 

   Sevgi, Samet (Bilkent University, 2021-02)
   Bu tez, milletlerarası ticari tahkim açısından çevrimiçi tahkim yöntemini ele almaktadır. İnternet ve iletişim teknolojilerinde meydana gelişmeler sonucu ortaya çıkan çevrimiçi uyuşmazlık çözümü yöntemlerinden biri de ...
  • Milletlerarası ticarî tahkimde tarafların eşitliği ilkesinin Türk hukuku bakımından değerlendirilmesi 

   Özcan, Büşra (Bilkent University, 2021-01)
   Milletlerarası ticarî tahkimde tarafların eşitliği ilkesi, yargılamaya hâkim temel usûli haklardan biridir. Taraflara eşit muamelede bulunulması olarak da tanınan bu ilke, âdil yargılanma hakkı ile yakın ilişkilidir. ...
  • The positive contract of inheritance and the problem of its binding effect 

   Yakupoğlu, Sekine Derya (Bilkent University, 2019-02)
   Besides the unilateral freely revocable testamentary will, the second form of testamentary dispositions is the contract of inheritance. The contract of inheritance is on the one hand a form of testamentary disposition, ...
  • The principle of bona fides from Roman law to contemporary law 

   Şans Uçaryılmaz, Talya (Bilkent University, 2018-06)
   Fides (fidelity and to honor the word), one of the strictly adopted moral values in the Roman civilization, gained a legal character by being transformed to the concept of bona fides with the applications of Roman procedural ...