Recent Submissions

 • Hukuki bakımdan anonim ortaklıkta çalışanların yönetime katılımı 

  Berktaş, Esra (Bilkent University, 2022-07)
  Anonim ortaklıkta çalışanların yönetime katılımı, çalışanların doğrudan veya temsilcileri aracılığıyla, çeşitli modeller vasıtasıyla, kendilerine tanınan hakları kullanarak ortaklığın karar alma mekanizmasına etki edebilmesini ...
 • Halka açık anonim şirketler bakımından şirketler topluluğunda ortak nakit ve hizmet kullanımının hukuki sonuçları 

  Üzeler Demirağ, Rabia Sanem (Bilkent University, 2022-07)
  Bu çalışmanın temel amacı şirketler topluluğunda yer alan halka açık şirketlerin topluluk şirketleri ile ortak nakit ve hizmet kullanımına yönelik işlemlerinin sermaye piyasası mevzuatı açısından sınırlarının ve hukuki ...
 • Sözleşme dışı sorumluluk hukukunda otonom sistemler 

  Polat, Cemre (Bilkent University, 2022-05)
  Yapay zekâ ve robotik bilimindeki gelişmeler otonom sistemlerin yaygınlaşmasını sağlamış; bu tür uygulamalar artık yalnızca bilimsel ya da endüstriyel aktivitelerin alanında olmaktan çıkıp bireylerin günlük hayatlarında ...
 • Türk aile ve miras hukukunda aynı ikame 

  Cömert Akbay, Büşra (Bilkent University, 2021-12)
  Aynı ikame ilkesi, özel malvarlığından çıkan değerin yerine iktisap edilen değerin yine bu malvarlığına ait olmasına ilişkin kuralı ifade etmektedir. Bu yolla, özel malvarlığının muhtevasında gerçekleşen değişimlere karşı ...
 • Türk borçlar hukukunda halefiyet 

  Korkmaz, Ekin (Bilkent University, 2021-06)
  Halefiyet, alacaklıya ifada bulunmuş olan üçüncü kişinin, borçluya karşı rücu hakkını kuvvetlendirmek amacıyla alacaklının alacak hakkını bir bütün olarak kanunen iktisap etmesidir. Türk Borçlar Kanunu'nda halefiyeti ...
 • Turkish judicial practices on international protection, removal and administrative detention in connection with the safe third country concept 

  Ovacık, Gamze (Bilkent University, 2021-06)
  Whether Turkey should be deemed as a “safe third country” for asylum seekers in Europe is a legal conundrum that deserves heighthened attention with the adoption of the EU-Turkey Statement of March 2016 and EU-Turkey ...
 • Yatırım hizmet ve faaliyetleri bağlamında yatırımcının tüketici olarak korunması 

  Töremiş, Hatice Ebru (Bilkent University, 2021-02)
  Bu çalışmanın amacı, yatırım hizmet ve faaliyetlerinden yararlanan yatırımcıların 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında “tüketici” sayılabilip sayılamayacağının, tüketici ...
 • Türk hukukunda saf inançlı işlemler 

  Berktaş Yüksel, Elif (Bilkent University, 2020-10)
  Türk pozitif hukukunda inançlı işlemlerin hukuki sonuçlarını öngören ya da bunları yasaklayan herhangi bir düzenleme yoktur. Bu tür işlemlerin yapılması, TBK md. 26 hükmünde ifadesini bulan sözleşme özgürlüğü ilkesi ...
 • Uluslararası doğal gaz sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların tahkim yolu ile çözümünde esasa uygulanacak hukuk 

  Taşveren, Sema (Bilkent University, 2020-09)
  Bir doğal gaz projesi arama ve üretim aşamasından başlayıp satıma kadar değişik aşamalar içermekte ve her bir aşama için farklı sözleşme türleri söz konusu olmaktadır. Yatırım sözleşmeleri ev sahibi devlet ile yatırımcı ...
 • Sermaye piyasasında kamuyu aydınlatma belgelerinden doğan hukuki sorumluluk 

  Meral, Nevin (Bilkent University, 2020-01)
  Bu çalışmada, kamuyu aydınlatma belgelerindeki bilgilerin yanlış, yanıltıcı ve eksik olmasından kaynaklanan hukuki sorumluluğun niteliği, unsurları ve sorumlu kişiler, SPKn’da bulunan farklı hükümlerin uygulama alanına ...
 • Üçüncü kişi yararına sözleşme 

  Çilenti Konuralp, Ayşen (Bilkent University, 2020-01)
  Üçüncü kişi yararına sözleşme, Türk Borçlar Kanunu‟nun 129. maddesinde düzenlenen genel bir kavramdır. Sözleşme tarafları bu sözleşme ile bir üçüncü kişiyi yararlandırmayı amaçlar. Üçüncü kişi yararına sözleşmenin temel ...
 • Külli halefiyet hallerinin vergi sorumluluğu açısından değerlendirilmesi 

  Dayanç Kuzeyli, Nazlı Nilay (Bilkent University, 2019-07)
  Vergi sorumluluğu, vergi alacağına ilişkin maddi ve şekli ödevlerin yerine getirilmesinin, vergiyi doğuran olay kendi kişiliğinde gerçekleşmiş olmayan üçüncü kişilerden talep edilebilmesine imkân verir. Külli ...
 • Anayasa mahkemesi kararlarında Kemalizm ve otoriterlik: analitik bir inceleme 

  Alpbaz, Mustafa Mert (Bilkent University, 2019-07)
  Bu çalışmanın amacı Kemalizm’in Türkiye’deki anayasacılık hareketlerindeki rolünü ortaya koymaktır. Çalışmada Kemalizm’in bir ideoloji olarak Türkiye anayasalarına yansıması siyasi ve tarihi gelişmeler çerçevesinde ...
 • Uluslararası hukukta gıda hakkı 

  Peerzada, Rabia İlay (Bilkent University, 2019-07)
  Bu çalışmada, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme başta olmak üzere insan haklarını korumaya yönelik farklı uluslararası antlaşmalarda ve yumuşak hukuk belgelerinde tanınmış olan gıda ...
 • The positive contract of inheritance and the problem of its binding effect 

  Yakupoğlu, Sekine Derya (Bilkent University, 2019-01)
  Besides the unilateral freely revocable testamentary will, the second form of testamentary dispositions is the contract of inheritance. The contract of inheritance is on the one hand a form of testamentary disposition, ...
 • Ultrahazardous activity liability of enterprises 

  Alper, Gizem (Bilkent University, 2018-07)
  With the acceptance of the new Turkish Code of Obligations (TCO), the Turkish law-maker followed the trend in foreign laws and held enterprises with much stricter liabilities. The strictest type of liability, or no fault ...
 • The principle of bona fides from Roman law to contemporary law 

  Şans Uçaryılmaz, Talya (Bilkent University, 2018-05)
  Fides (fidelity and to honor the word), one of the strictly adopted moral values in the Roman civilization, gained a legal character by being transformed to the concept of bona fides with the applications of Roman procedural ...
 • Arbitrability of competition disputes 

  Bolatoğlu, Hilmi (Bilkent University, 2018-04)
  Today, arbitration is seen as a neutral and effective solution to disputes in the rapidly expanding international trade and is favored much more than national courts. The fact that the fast-growing world trade has brought ...
 • Law making power of Grand National Assembly of Turkey under 1982 Constitution 

  Yüksel, İsmail (Bilkent University, 2018-03)
  This thesis examines the legislative procedure of Grand National Assembly of Turkey. Journey of legislative bills that start form their submission to the chair of the parliament until their ratification has been reviewed. ...
 • Law applicable to the formal validity of marriages and consular marriages 

  Akgün Tekgül, Cansu (Bilkent University, 2018-04)
  The number of marriages possessing foreign elements is increasing rapidly in today's globalized world where international movement of people across nation states’ boundaries has gained significant momentum. In order to ...

View more