Recent Submissions

 • Viyana Satım Antlaşması çerçevesinde sözleşmeden dönme 

  Yağmur, Refia Nur (Bilkent University, 2021-01)
  Bu çalışma, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Çalışma ile Viyana Satım Antlaşması kapsamına giren bir milletlerarası satım ...
 • Türk borçlar kanunu madde 138 çerçevesinde sözleşmenin değişen koşullara uyarlanması 

  Pakdil, Hayri (Bilkent University, 2021-01)
  Sözleşme serbestisi ve bunun sonucu olarak sözleşmeye bağlılık ilkesi, modern kanunlaşma hareketlerini etrafında şekillendiren, özel hukukun en temel ilkeleri arasında yer almaktadır. Fakat sözleşme kurulduktan sonra ...
 • Milletlerarası ticarî tahkimde tarafların eşitliği ilkesinin Türk hukuku bakımından değerlendirilmesi 

  Özcan, Büşra (Bilkent University, 2021-01)
  Milletlerarası ticarî tahkimde tarafların eşitliği ilkesi, yargılamaya hâkim temel usûli haklardan biridir. Taraflara eşit muamelede bulunulması olarak da tanınan bu ilke, âdil yargılanma hakkı ile yakın ilişkilidir. ...
 • Kişisel verilerin korunması ve rekabet hukuku boyutuyla büyük veri 

  Ekin, Beste (Bilkent University, 2021-01)
  İçinde bulunduğumuz bilgi çağında yaşanan teknolojik gelişmeler ekonominin dijitalleşmesi sürecini beraberinde getirmiştir. Özellikle internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte ekonomik faaliyetlerin çevrim içi ...
 • Ticaret şirketlerinin birleşmesinde ortakların dava hakları ile korunması 

  Genç, Seren (Bilkent University, 2021-01)
  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, ticaret şirketlerinin birleşmesinde, birleşen şirketlerin ortakları arasındaki dengenin sağlanması ve ortakların korunması amacıyla devamlılık ilkesini kabul etmiş; ortaklara bilgi alma ...
 • Anayasa mahkemesi iptal kararlarının zaman yönünden uygulanması 

  Özveri, Kübra Cemre (Bilkent University, 2020-12)
  Bu tez, Anayasa Mahkemesi iptal kararlarının zaman yönünden uygulanmasını ele almaktadır. Anayasa Mahkemesi iptal kararlarının zaman içindeki etkisi, öncelikle anayasaya aykırılığın hukuki sonucu çerçevesinde incelenmiştir. ...
 • Bağlı şirketi kayba uğratma suretiyle hâkimiyetin hukuka aykırı kullanımı 

  Gültepe, İrem (Bilkent University, 2020-12)
  Şirketler topluluğu, Türk hukukunda ilk defa 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile düzenlenmiştir. Şirketler topluluğuna ilişkin düzenlemeler kapsamında, bir şirketin başka bir şirket üzerinde TTK madde 195 ...
 • Türk hukukunda saf inançlı işlemler 

  Berktaş Yüksel, Elif (Bilkent University, 2020-11)
  Türk pozitif hukukunda inançlı işlemlerin hukuki sonuçlarını öngören ya da bunları yasaklayan herhangi bir düzenleme yoktur. Bu tür işlemlerin yapılması, TBK md. 26 hükmünde ifadesini bulan sözleşme özgürlüğü ilkesi ...
 • Uluslararası doğal gaz sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların tahkim yolu ile çözümünde esasa uygulanacak hukuk 

  Taşveren, Sema (Bilkent University, 2020-09)
  Bir doğal gaz projesi arama ve üretim aşamasından başlayıp satıma kadar değişik aşamalar içermekte ve her bir aşama için farklı sözleşme türleri söz konusu olmaktadır. Yatırım sözleşmeleri ev sahibi devlet ile yatırımcı ...
 • Anonim ortaklıklarda kamu denetimi ve gözetimi kapsamında Ticaret Bakanlığının denetimi 

  Özden, Ece (Bilkent University, 2020-08)
  Bu tez, anonim ortaklıkların 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenmesini ele almaktadır. Anonim ortaklıkların ülke ekonomisindeki yeri ve önemi, bu ortaklıklar üzerinde kamu ...
 • Ceza yargılamasında jüri 

  Erdem, Bedirhan (Bilkent University, 2020-07)
  Bu tezde, halkın ceza yargılamasına jüri olarak katılması incelenmiştir. Soruşturma ve kovuşturma evresine konumlanan jüri, ceza yargılaması öznesi olarak ele alınmıştır. Halkın jüri olarak özneleşmesi, Amerika ...
 • Türk Ticaret Kanunu kapsamında anonim şirketlerde sermayenin kaybı ve borca batıklık 

  Durmuş, Aybüke Naz (Bilkent University, 2020-06)
  Ekonomik hayatta büyük öneme sahip olan anonim şirketler açısından pay sahiplerinin sınırlı sorumluluğu söz konusudur. Şirket alacaklılarının, şirket alacaklarından dolayı pay sahiplerinin kişisel malvarlığına başvurma ...
 • Sermaye piyasasında kamuyu aydınlatma belgelerinden doğan hukuki sorumluluk 

  Meral, Nevin (Bilkent University, 2020-01)
  Bu çalışmada, kamuyu aydınlatma belgelerindeki bilgilerin yanlış, yanıltıcı ve eksik olmasından kaynaklanan hukuki sorumluluğun niteliği, unsurları ve sorumlu kişiler, SPKn’da bulunan farklı hükümlerin uygulama alanına ...
 • Üçüncü kişi yararına sözleşme 

  Çilenti Konuralp, Ayşen (Bilkent University, 2020-01)
  Üçüncü kişi yararına sözleşme, Türk Borçlar Kanunu‟nun 129. maddesinde düzenlenen genel bir kavramdır. Sözleşme tarafları bu sözleşme ile bir üçüncü kişiyi yararlandırmayı amaçlar. Üçüncü kişi yararına sözleşmenin temel ...
 • Sermaye piyasalarında aracılık faaliyetlerinin hukuki niteliği 

  Kankoç Aydın, Dilara (Bilkent University, 2019-09)
  Halka arza aracılık ve alım-satım aracılığından oluşan aracılık faaliyetleri, diğer yatırım hizmet ve faaliyetleri yanında, sermaye piyasası işlemlerinin temelini oluşturmaktadır. Zira yatırım kuruluşlarından halka arza ...
 • Külli halefiyet hallerinin vergi sorumluluğu açısından değerlendirilmesi 

  Dayanç Kuzeyli, Nazlı Nilay (Bilkent University, 2019-09)
  Vergi sorumluluğu, vergi alacağına ilişkin maddi ve şekli ödevlerin yerine getirilmesinin, vergiyi doğuran olay kendi kişiliğinde gerçekleşmiş olmayan üçüncü kişilerden talep edilebilmesine imkân verir. Külli ...
 • Anayasa mahkemesi kararlarında Kemalizm ve otoriterlik: analitik bir inceleme 

  Alpbaz, Mustafa Mert (Bilkent University, 2019-09)
  Bu çalışmanın amacı Kemalizm’in Türkiye’deki anayasacılık hareketlerindeki rolünü ortaya koymaktır. Çalışmada Kemalizm’in bir ideoloji olarak Türkiye anayasalarına yansıması siyasi ve tarihi gelişmeler çerçevesinde ...
 • Uluslararası hukukta gıda hakkı 

  Peerzada, Rabia İlay (Bilkent University, 2019-08)
  Bu çalışmada, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme başta olmak üzere insan haklarını korumaya yönelik farklı uluslararası antlaşmalarda ve yumuşak hukuk belgelerinde tanınmış olan gıda ...
 • Türk hukukunda yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluk 

  Yönet, Yağmur Öykü (Bilkent University, 2019-06)
  Günümüz dünyasında ekonomik ve sosyal konjonktür borçluları yardımcı kişilere başvurmaya zorlamaktadır. Tezin çalışma alanı Türk Borçlar Kanunu’nun 116. maddesinde düzenlenmiş olan yardımcı kişinin fiillerinden sorumluluk ...
 • Türk yabancılar hukuku ve AİHM içtihadi doğrultusunda geri gönderme yasağı 

  Aktan, Elçin (Bilkent University, 2019-06)
  Bu çalışmanın amacı, Türk Yabancılar Hukuku ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı doğrultusunda geri gönderme yasağının kapsamının belirlenmesidir. Geri gönderme yasağı, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde, ...

View more