Recent Submissions

 • Uluslararası doğal gaz sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların tahkim yolu ile çözümünde esasa uygulanacak hukuk 

  Taşveren, Sema (Bilkent University, 2020-09)
  Bir doğal gaz projesi arama ve üretim aşamasından başlayıp satıma kadar değişik aşamalar içermekte ve her bir aşama için farklı sözleşme türleri söz konusu olmaktadır. Yatırım sözleşmeleri ev sahibi devlet ile yatırımcı ...
 • Anonim ortaklıklarda kamu denetimi ve gözetimi kapsamında Ticaret Bakanlığının denetimi 

  Özden, Ece (Bilkent University, 2020-08)
  Bu tez, anonim ortaklıkların 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenmesini ele almaktadır. Anonim ortaklıkların ülke ekonomisindeki yeri ve önemi, bu ortaklıklar üzerinde kamu ...
 • Ceza yargılamasında jüri 

  Erdem, Bedirhan (Bilkent University, 2020-07)
  Bu tezde, halkın ceza yargılamasına jüri olarak katılması incelenmiştir. Soruşturma ve kovuşturma evresine konumlanan jüri, ceza yargılaması öznesi olarak ele alınmıştır. Halkın jüri olarak özneleşmesi, Amerika ...
 • Türk Ticaret Kanunu kapsamında anonim şirketlerde sermayenin kaybı ve borca batıklık 

  Durmuş, Aybüke Naz (Bilkent University, 2020-06)
  Ekonomik hayatta büyük öneme sahip olan anonim şirketler açısından pay sahiplerinin sınırlı sorumluluğu söz konusudur. Şirket alacaklılarının, şirket alacaklarından dolayı pay sahiplerinin kişisel malvarlığına başvurma ...
 • Sermaye piyasasında kamuyu aydınlatma belgelerinden doğan hukuki sorumluluk 

  Meral, Nevin (Bilkent University, 2020-01)
  Bu çalışmada, kamuyu aydınlatma belgelerindeki bilgilerin yanlış, yanıltıcı ve eksik olmasından kaynaklanan hukuki sorumluluğun niteliği, unsurları ve sorumlu kişiler, SPKn’da bulunan farklı hükümlerin uygulama alanına ...
 • Üçüncü kişi yararına sözleşme 

  Çilenti Konuralp, Ayşen (Bilkent University, 2020-01)
  Üçüncü kişi yararına sözleşme, Türk Borçlar Kanunu‟nun 129. maddesinde düzenlenen genel bir kavramdır. Sözleşme tarafları bu sözleşme ile bir üçüncü kişiyi yararlandırmayı amaçlar. Üçüncü kişi yararına sözleşmenin temel ...
 • Sermaye piyasalarında aracılık faaliyetlerinin hukuki niteliği 

  Kankoç Aydın, Dilara (Bilkent University, 2019-09)
  Halka arza aracılık ve alım-satım aracılığından oluşan aracılık faaliyetleri, diğer yatırım hizmet ve faaliyetleri yanında, sermaye piyasası işlemlerinin temelini oluşturmaktadır. Zira yatırım kuruluşlarından halka arza ...
 • Külli halefiyet hallerinin vergi sorumluluğu açısından değerlendirilmesi 

  Dayanç Kuzeyli, Nazlı Nilay (Bilkent University, 2019-09)
  Vergi sorumluluğu, vergi alacağına ilişkin maddi ve şekli ödevlerin yerine getirilmesinin, vergiyi doğuran olay kendi kişiliğinde gerçekleşmiş olmayan üçüncü kişilerden talep edilebilmesine imkân verir. Külli ...
 • Anayasa mahkemesi kararlarında Kemalizm ve otoriterlik: analitik bir inceleme 

  Alpbaz, Mustafa Mert (Bilkent University, 2019-09)
  Bu çalışmanın amacı Kemalizm’in Türkiye’deki anayasacılık hareketlerindeki rolünü ortaya koymaktır. Çalışmada Kemalizm’in bir ideoloji olarak Türkiye anayasalarına yansıması siyasi ve tarihi gelişmeler çerçevesinde ...
 • Uluslararası hukukta gıda hakkı 

  Peerzada, Rabia İlay (Bilkent University, 2019-08)
  Bu çalışmada, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme başta olmak üzere insan haklarını korumaya yönelik farklı uluslararası antlaşmalarda ve yumuşak hukuk belgelerinde tanınmış olan gıda ...
 • Türk hukukunda yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluk 

  Yönet, Yağmur Öykü (Bilkent University, 2019-06)
  Günümüz dünyasında ekonomik ve sosyal konjonktür borçluları yardımcı kişilere başvurmaya zorlamaktadır. Tezin çalışma alanı Türk Borçlar Kanunu’nun 116. maddesinde düzenlenmiş olan yardımcı kişinin fiillerinden sorumluluk ...
 • Türk yabancılar hukuku ve AİHM içtihadi doğrultusunda geri gönderme yasağı 

  Aktan, Elçin (Bilkent University, 2019-06)
  Bu çalışmanın amacı, Türk Yabancılar Hukuku ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı doğrultusunda geri gönderme yasağının kapsamının belirlenmesidir. Geri gönderme yasağı, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde, ...
 • The positive contract of inheritance and the problem of its binding effect 

  Yakupoğlu, Sekine Derya (Bilkent University, 2019-02)
  Besides the unilateral freely revocable testamentary will, the second form of testamentary dispositions is the contract of inheritance. The contract of inheritance is on the one hand a form of testamentary disposition, ...
 • Ultrahazardous activity liability of enterprises 

  Alper, Gizem (Bilkent University, 2018-08)
  With the acceptance of the new Turkish Code of Obligations (TCO), the Turkish law-maker followed the trend in foreign laws and held enterprises with much stricter liabilities. The strictest type of liability, or no fault ...
 • The principle of bona fides from Roman law to contemporary law 

  Şans Uçaryılmaz, Talya (Bilkent University, 2018-06)
  Fides (fidelity and to honor the word), one of the strictly adopted moral values in the Roman civilization, gained a legal character by being transformed to the concept of bona fides with the applications of Roman procedural ...
 • Arbitrability of competition disputes 

  Bolatoğlu, Hilmi (Bilkent University, 2018-05)
  Today, arbitration is seen as a neutral and effective solution to disputes in the rapidly expanding international trade and is favored much more than national courts. The fact that the fast-growing world trade has brought ...
 • Law making power of Grand National Assembly of Turkey under 1982 Constitution 

  Yüksel, İsmail (Bilkent University, 2018-04)
  This thesis examines the legislative procedure of Grand National Assembly of Turkey. Journey of legislative bills that start form their submission to the chair of the parliament until their ratification has been reviewed. ...
 • Law applicable to the formal validity of marriages and consular marriages 

  Akgün Tekgül, Cansu (Bilkent University, 2018-04)
  The number of marriages possessing foreign elements is increasing rapidly in today's globalized world where international movement of people across nation states’ boundaries has gained significant momentum. In order to ...
 • Civil liability of the arbitrators 

  Konuralp, Orhan Emre (Bilkent University, 2018-02)
  This study examines the legal basis, scope and consequences of the civil liability of arbitrators, who constitute one of the essential elements of arbitration, which is a frequent dispute resolution method. For this purpose, ...
 • Public interest in public-private partnerships 

  Bayazıt, Bahar (Bilkent University, 2018-02)
  In this study, firstly public-private partnerships are tried to be defined and classified, and then they are compared with public procurement and privatization practices. Afterward, public-private partnerships are examined ...

View more