Recent Submissions

 • Tarihçilerin bilgi arama davranışları 

  Birinci, Hatice Gülşen (Türk Kütüphaneciler Derneği, 2007)
  Tarihi 1940’lı yıllara dayanan kullanıcı araştırmaları içinde 1970’li yıllardan itibaren yer alan tarihçiler, birçok araştırmaya konu olmuştur. Bu makalede tarihçilerin bilgi arama davranışları; bilgi kaynakları, bilgi ...
 • The yörüks: their origins, expansion and economic role 

  İnalcık, Halil (2014)
  Yörüks, are historically known as Turkmen (Turcoman), or Al-Atrak, being a branch of the Oguz group of peoples who invaded Asia Minor from the 1020's onwards. The Seljuk/Selcukid central government used to settle them on ...
 • Şeffaf tarihçilik derken 

  Özel, Oktay (Kebikeç Yayınları, 2016)
  Kebikeç’in bir önceki sayısında kaleme aldığım “Aşk, Istırap, Hasret ve Fotoğraf: Kadın Eli/Kalbi Değmiş Eski Mektuplar” (Kebikeç, 40 (2015)) adlı yazımda ilginç bir tecrübe yaşadım. İlginç bir “hata” da diyebiliriz aslında, ...
 • Post-modern dünyada modern tarih yapmak üzerine 

  Keskin, Ayşegül (Bursa Uludağ Üniversitesi, 2008)
  Var oluş nedenini üst anlatıların sorgulanması ve eleştirel bir bakış açısıyla yeniden yorumlanması üzerine kuran post-modernist anlayış, 20. yüzyılın sonlarına doğru tarih disiplinine yönelik de özellikle bilimsellik ve ...
 • Türkiye'de yükseköğretimin uluslararasılaşması: bir endeks oluşturma çalışmaları 

  Kireçci, Mehmet Akif; Bacanlı, H.; Erişen, Y.; Karadağ, E.; Çeliköz, N.; Dombaycı, M. A.; Toprak, M.; Şahin, M. (Türk Eğitim Derneği İktisadi İşletmesi, 2016)
  Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşma derecelerine göre sıralanmasını sağlayan Türkiye'de Yükseköğretimin Uluslararasılaşma Endeksinin geçerlik ve güvenirliğini sınamaktır. Endeks ...
 • Üç tarz-ı çete 

  Safi, Polat (Kebikeç Yayınları, 2012)
  Her çete tanımı zaman, mekan ve bağlamda değişeceği için ideal bir çete tanımı yapmak imkan dahilinde gözükmemektedir. Buna rağmen terimin temel bileşenlerini ve farklı durumlardaki kullanım biçimlerini tespit etmek ...
 • Türk-Bulgar ortak kültürü 

  Yalçın, Emruhan (Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2009)
  Türkler ve Bulgarlar yüzyıllar boyunca birlikte yaşamışlardır. Osmanlılar Orta Asya ve Anadolu kültürünü Bulgaristan 'a taşımışlardır. Türk kültürü doğal olarak yaşadığı bu coğrafyanın insanının ortaya koyduğu maddî ve ...
 • Türkiye’de üniversite öğrencisi olmak: şehir halkı, Türk ve uluslararası öğrenciler bağlamında karşılaştırmalı bir alan araştırması 

  Bacanlı, H.; Erişen, Y.; Çeliköz, N.; Dombaycı, M. A.; Toprak, M.; Şahin, M.; Kireçci, M. Akif; Karadağ, E. (Deomed, 2016)
  Bu araştırmada, Türk ve uluslararası üniversite öğrencilerinin eğitim gördükleri şehre, şehir halkının ise bu öğrencilere karşı tutumlarının karşılaştırmalıolarak incelenmesi amaçlanmıştır. Kesitsel desende tasarlanan ...
 • XIX. yüzyıl Türk yazarları ve Avrupalı seyyahlara göre Türk kadını 

  Özkaya, Yücel (Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 2008)
  Osmanlı İmparatorluğu’nda Türk kadınları daha çok içine kapanık, ekonomik özgürlüğü olmayan, evine bağlı, genellikle eğitimden yoksun idiler. XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren açılan okullara az sayıda olsa da ...
 • Bilimsel etik ve intihal 

  Özenç Uçak, N.; Birinci, Hatice Gülşen (Türk Kütüphaneciler Derneği, 2008)
  Bu makalede bilimsel iletişim ve etik konuları ele alınmakta ve bilimsel alanda görülen etik dışı davranışlar incelenmektedir. Özellikle intihal konusu üzerinde durularak, intihalin ne olduğu, türleri, yapılış nedenleri, ...
 • Coğrafyanın azizliği ya da sınırboyunda nahiye olmak: Vakıf nahiyesi (1879-1914) 

  Özdiş, Hamdi (Mehtap Yüksel, 2011)
  Makale, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde taşra yönetiminde idari birimlerin sınırlarının ve hangi vilayetlere bağlanacağının belirlenmesine yönelik girişimlerin karmaşık doğasını incelemekte, bu bağlamda Osmanlı ...
 • Changing immigrant profile and settlement patterns in the Nigbolu Sandjak 

  Ocaklı, Nuray (Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı, 2015)
  After the Ottomans' conquest of the last Bulgarian castle, Nikopol, migration movement of Muslim Anatolians to the new administrative district of the Ottoman frontier, Nigbolu Sandjak, started in the late 14th century. In ...
 • Celâliler ve üç evliya çelebi 

  Sönmez, S. Erdem (Mehtap Yüksel, 2012)
  Bu makalede Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’’nde Celâlilerin nasıl değerlendirildiği incelenecektir. Evliya Çelebi onyedinci yüzyılda Osmanlı’’nın Anadolu vilayetlerinde isyan eden ve eşkıyalık yapan kimi Celâli liderleri ...
 • Klasik dönem Osmanlı Tarihi çalışmalarında Max Weber etkisi 

  Sönmez, Erdem (Dipnot Basın Yayın Pazarlama Ltd. Şti., 2010)
  Bu makalede genel olarak Türkiye’deki tarihyazımı, özel olarak da klasik dönem Osmanlı tarihçiliği üzerindeki Max Weber etkisi sorunsallaştırılacaktır. Liberal-muhafazakâr entelektüeller tarafından yakın dönem Türkiye ...
 • Maddeci bir tarih anlayışına doğru 

  Sönmez, Erdem (Dipnot Basın Yayın Pazarlama Ltd. Şti., 2010)
 • Bizans tarihyazıcılığında "Dönüşüm": Laonikos Chalkokondyles'te Bizanslı ve Osmanlı imajı (1299-1402) 

  Çolak, Hasan (Bursa Uludağ Üniversitesi, 2008)
  Bu makalede, 15. yüzyıl Bizans tarihçilerinden Laonikos Chalkokondyles’in, Apodeikseis Historion adlı eserindeki “Bizanslı” ve “Osmanlı” imajlarının “dönüşümü” meselesi incelenecektir. Bu dönüşüm, yazarın Osmanlılar ...
 • Aşk, ıstırap, hasret ve fotoğraf: Kadın eli/kalbi değmiş eski mektuplar 

  Özel, Oktay (Mehtap Yüksel, 2015)
  Bu kısa deneme, yirminci yüzyılın başlarında Osmanlı ve Cumhuriyet Türkiye'sinde kadınların elinden yazılmış üç farklı mektup ve kartpostal setine kurgusal tarihsel bağlam sunuyor ve her birinin farklı boyut ve özellikleri ...

View more